Sorularla İslamSorularla İslamiyet

Peygamberler Tarihi

Soru 41: Binlerce ölünün dirilmesine şahit olmuş olan bir peygamberdir. Hz. Musa (a.s.)’ın damadı
Hz. Kalip (a.s.)’dan sonra Ben-i İsrail’e peygamber olmuştur. Annesinin duası sonucu olduğu
için (ve annesi çok yaşlı olduğu için) “İbnül Acuz” Kocakarının oğlu diye anılan peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Hızkıl (a.s.).

Soru 42: İsrail oğulları, Hz. Musa (a.s.)’ın şeriatını terk edip altından yaptıkları, göz bebekleri yakuttan, başına inci ve
cevherlerle süslü taç koydukları “Bal” isimli puta tapmaya başlamışlardı. Bu zamanda kendilerine gönderilen
peygambere inanmayınca da kuraklık ve sıcaklıktan kavrulunca duası ile yağmurlar yağdırdığı halde halkın azı
iman etmişti. Balbebek halkına gönderilen bu peygamberin adı nedir?
Cevap : Hz. İlyas (a.s.).

Soru 43: Hz. İlyas (a.s.)’ın devamlı yanında olmuş ve ondan sonra yerine İsrail oğullarına peygamber olmuş olan
peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Elyasa (a.s.).

Soru 44: Ninava halkına peygamber olarak gönderilmiş, 33 yılda kendisine ancak iki kişi iman etmiş, yaptığı bir hatadan
dolayı denizde gemiden atılarak balığın karnında 40 gün kadar kaldığı bilinen peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Yunus (a.s.).

Soru 45: Dinlerini terk eden Ben-i İsrail’in başına belalar gelip cizye ödedikleri zaman Allah (c.c.)’ın onlara gönderdiği
peygamber onlara hem Allah (c.c.) yardımı ile bir hükümdar olarak Talut’u başlarına getirmiş hem de Talut’un
Calut ile yaptığı savaşta Calut’u öldürecek şahsın (sonradan kendisinin yerine peygamber olarak gelecek) Davut
olduğunu bildirmiş olan peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Şemuyel (a.s.).

Soru 46: Hz. Davut (a.s.)’ın oğlu olup babasının krallık ve peygamberliğine varis olan,
Kudüs’te bulunan Mescidi Aksa’yı yaptıran, insanların ve cinlerin kendisine kıyam
ettiği gibi tüm mahlukatın dilinden anlayan, rüzgarın dahi emrine verildiği peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Süleyman (a.s.).

Soru 47: Talut ile Calut ordularının yaptığı savaşta Calut’u öldürüp, Talut’un verdiği söz üzerine onun
kızını almış ve neticede Beni İsrail’in önce hükümdarı sonra peygamberi olmuş olan, kendisine
dört büyük kitaptan Zebur verilmiş olan koyun gütmesi, sapan taşı atması ve demire şekil
vermesinden bahsedilen, demirden yaptığı zırhları satarak geçimini temin eden peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Davut (a.s.).

Soru 48: Hz. Davut (a.s.) zamanında yaşamış olan, ilmi, hikmeti ile ona vezirlik yapmış, kendisine teklif edilen nübüvvet,
krallık ve hikmetten o, hikmeti tercih etmiş Kur’an’ı Kerim’de oğluna nasihatlerinden bahsedilen peygamber olup
olmadığı ihtilaflı olan insan kimdir?
Cevap : Hz. Lokman (a.s.).

Soru 49: Hz. Şaya (a.s.)’dan sonra Beni İsrail’e peygamber olmuş, Allah (c.c.)’a münacatı üzerine halkı helak olmaktan
kurtulmuş ama,sonra Cebrail (a.s.) insan suretinde dört defa gelerek aile halkının yaptıklarını anlatarak fetva isteği
sonucu o şahsın ailesine dua ettiğinde halkına fetvayı sen verdin diyerek Allah (c.c.)’ın fetvayı sen verdin diyerek
halkını helak ettiği ve yüz yıllık ölümden sonra merkebi ile birlikte dirilmesine şahit olduğu peygamber kimdir?
Cevap : Hz. İrmiya (a.s.).

Soru 50: Babil hükümdarı Buhtunnassar’ın Beytül Makdis’i yıkarak Beni İsrail’den esir aldığı çocuklar arasında bulunan
ve zindana atılan, Babil kralının gördüğü rüyaya tabirle zindandan kurtulduğu gibi iyi mevkilere gelen ve
Kur’an’ı Kerim’de kendisinden “Resul olmayan bir nebidir” diye bahsedilen peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Danyal (a.s.).

Soru 51: Babil kralı Buhtunnassar’ın Beytül Makdis’i yıkıp insanları esir etmesinden yıllar sonra geri dönen Beni İsrail
arasında Tevrat’ı olan olmadığı gibi onu bilen de yoktu. Aralarında biri vardı ki, bu Tevrat’ı bildiği için yeniden
onu yazdı. Beni İsrail’e peygamber olarak gönderilmiş olan bu insana sonunda, “O Allah’ın oğludur” diyecek
kadar ileri gittiler. Beni İsrail’e Tevrat’ı yeniden Allah (c.c.)’ın izni ile ezberinden yazan bu peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Üzeyr (a.s.).

Soru 52: Teyzesinin kocası olan Hz. Zekeriyya (a.s.)’ın himayesinde büyüyen ve yaptırdığı kendisine has mihrabında
devamlı Allah (c.c.)’ı zikreden, Hz. İsa (a.s.)’ı kocasız olarak dünyaya getiren ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in
diliyle cennet kadınlarının üstünlerinden olarak bildirilen adına Kur’an’ı Kerim’de sure bulunan kadın kimdir?
Cevap : Hz. Meryem.

Soru 53: Hz. Zekeriyya (a.s.)’ın oğlu olup Hz. İsa (a.s.)’dan önce gelen ve onunla aynı zamanda yaşayıp onun varlığını
Ben-i İsrail’e bildirmiş, oda babası gibi kendi halkı tarafından şehit edilmiş olan peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Yahya (a.s.).

Soru 54: Kendisine dört büyük kitaptan İncil verilmiş olan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den bir önce
gelen peygamber olup annesi İmran’ın kızı Meryem’e erkek eli değmeden ve evlenmeden
dünyaya getirdiği evladı olan ve 33 yaşında iken göğe kaldırılan peygamber kimdir?
Cevap : Hz. İsa (a.s.).

Soru 55: Yeryüzünün doğusundaki ve batısındaki tüm beldelere ulaşmış, ayak bastığı her yerin halkına hakim olmuş bir
insandır. Bunun nasıl bu kadar geniş bir alemde gezebildiğini Hz. Ali (r.a.)’a sorduklarında: “O, bulutlar ona yol
aldırır, yollar ona düzeltilir, nurlar ona döşenip yayılır, kendisine gece ve gündüz bir olurdu” diye cevap verdiği,
peygamber olup olmadığı bilinmeyen Kur’an’ı Kerim’de ismi geçen bu insan kimdir?
Cevap : Hz. Zülkarneyn (a.s.).

Soru 56: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mübarek hadislerinde “Cennet kadınlarının üstünleri olarak bildirilen”
dört kadın kimlerdir?
Cevap : a) Hz. Hatice, b) Hz. Fatıma, c) Hz. Meryem, d) Hz. Asiye (Firavunun karısı).

Soru 57: Hz. İsa (a.s.)’ın dini üzerine yaşayan, Tarsus ahalisinden olan, kendilerine Ashabı Kehf denilen, adlarına
Kur’an’ı Kerim’de sure bulunan yedi genç bir de refakatçi köpekleri, Rum hükümdarı olan Dekyanus’un
zulmünden kurtulmak için “Neclus” adında bir dağın mağarasına saklanmışlar, hükümdarın ölmeleri için
mağaranın girişini kapattırması üzerine Allah (c.c.)’ın yardımı ile 309 yıl uyuyan ve yine sonunda o kadar yıldan
sonra uyanıp halkın içine karışarak yaşayan bu insanların isimleri nedir? (Bu isimler hastalara şifa niyetiyle
okunduğu bilinmektedir).
Cevap : Telmiha (Yemliha), Meslina, Mekselmina, Mernus, Debernus, Şazenuş, Keşeftedayyuş, ve köpekleri Kıtmir.

Soru 58: İslam öncesi devirlerden birinde, bir gurup mü’mine imanlarından dönmeleri için işkence yapan, dinlerinden
dönmediklerini görünce de onları bir hendeğe atarak yakan bu zalim yöneticilere verilen isim nedir?
Cevap : Ashabı Uhdut

Soru 59: Hayvanların dilinden anlayıp onlarla konuşan peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Süleyman (a.s.)

Soru 60: İlmi Hz. Musa (a.s.)’ın ilminden üstün ve onunla arkadaşlık yapmış olan, hala sağ olduğu rivayet edilen,
Peygamberimiz (s.a.v.)’in onun hakkında “O otsuz kuru bir yere otururdu, kalktığında yeşillenerek
onun arkası sıra dalgalanırdı” buyurduğu, üstün ilim sahibi olan kimdir?
Cevap : Hızır (a.s.)

Soru 61: Yemen melikesine Süleyman (a.s.)ın mektubunu onun emri ile götüren kuşun adı nedir
Cevap : Hüdhüd kuşu

Soru 62: Ömrü boyunca bir oruç tutup bir gün iftar eden peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Davut (a.s.)

Soru 63: Yeryüzünde ilk cinayeti işleyen kimdir ve niçin cinayet işlemiştir?
Cevap : Hz. Adem (a.s.)’ın oğlu Kabil kardeşi Habil’i kıskandığı için cinayet işlemiştir.

Soru 64: Yusuf (a.s.)’ı kardeşleri niçin kuyuya atmışlardı?
Cevap : Kıskandıkları için

Soru 65: Kafir Firavunun mü’min hanımının adı nedir?
Cevap : Asiye

Soru 66: Hangi peygamber Hızır (a.s.) ile yolculuk yapmıştır?
Cevap : Musa (a.s.)

Soru 67: Hangi peygamberi balık yutmuştur?
Cevap : Yunus (a.s.)

Soru 68: Ateşe atılıp yanmayan peygamber ve onu ateşe atan zalim kimdir?
Cevap : İbrahim (a.s.)’ı zalim Nemrut ateşe atmıştır.

Soru 69: Hangi peygamber halkını 950 sene Hakka davet etti?
Cevap : Hz. Nuh (a.s.)

Soru 70: Hangi peygamberlerin hanımları iman etmeyerek helak oldular?
Cevap : Hz. Lut (a.s.) ve Hz. Nuh (a.s.)’ın hanımları

Soru 71: Doğduğunda konuşan peygamber hangi peygamberdir?
Cevap : Hz. İsa (a.s.)

Soru 72: Topukları altından zemzem suyu çıkan ve bıçağın kesmediği peygamber kimdir?
Cevap : Hz. İsmail (a.s.)

Soru 73: Firavunun sarayında büyüyen peygamber kimdir?
Cevap :Hz. Musa (a.s.)

Soru 74: Ömrü boyunca bir gün oruç tutan bir gün iftar eden peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Davut (a.s.)

Soru 75: Hz. Nuh (a.s.)’ın kavmi nasıl helak oldu?
Cevap : Tufan sonunda boğularak

Soru 76: M.Ö. 1.yüzyılda İsrail oğullarına gönderilen, ismi Kur’an’ı Kerim’de geçen peygamberlerden olup Yahya (a.s.)’ın
babasıdır. Rabbine: “Ey Rabbim! Bana senin katından temiz bir nesil ihsan et” diye dua etti. Bunun üzerine
melekler ona Yahya (a.s.)’ı müjdelediler. Filistin valisi Heredos bu peygamberin babasını öldürmek istemiştir.
Babasının öldürülmesine karşı çıkan bu peygamberi Herodos’un askerleri yakalamak istemişler oda kaçarak bir
ağaç kovuğuna saklanmıştır. Burada zalimler kendisini ağaçla birlikte testere ile keserek şehit etmişlerdir.
Bu peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Zekeriyya (a.s.)

Soru 77: Körlerin gözlerini açma mucizesi hangi peygambere verilmiştir?
Cevap : Hz. İsa (a.s.)

Soru 78: Kabe’nin yanında bulunan Haceri Esvet taşı nereden gelmiştir?
Cevap : Cennetten

Soru 79: Kabe’yi Allah (c.c.)’ın emri ile ilk inşa eden peygamber kimdir?
Cevap : Hz. İbrahim (a.s.) oğlu İsmail (a.s.) ile inşa etmiştir.

Soru 80: Kudüs’te bulunan Mescidi Aksa’yı hangi peygamber inşa etmiştir?
Cevap : Hz. Süleyman (a.s.)

Soru 81: Safa ve Merve tepeleri arasında su bulabilmek için koşan kadın kimdir?
Cevap : Hz. Hacer

Soru 82: Hz. Adem (a.s.)’ın üçüncü oğlu ve ikinci peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Şit (a.s.)

Soru 83: Hz. Adem (a.s.) ve Hz. Havva annemiz cennetten kovulduktan sonra dünyada Allah (c.c.)’ın izniyle nerede
birleştiler?
Cevap : Arafat, Rahmet dağında

Soru 84: Hz. Lut (a.s.)’ın gönderildiği şehir hangisidir?
Cevap : Semut

Soru 85: Hz. Yusuf (a.s.) kaç sene zindanda kaldı?
Cevap : Yedi sene

Soru 86: Hükümdarlar arasında başına taç takan ve insanları kendisine ibadete çağıran ilk kişi kimdir?
Cevap : Nemrut

Soru 87: Hz. Nuh (a.s.)’a iman ederek gemiye binen oğullarının isimleri nelerdir?
Cevap : Sam, Ham, Yafes

Soru 89: İçenlere ölümsüzlüğü ve ebedi hayatı kazandıran suyun adıdır. O sudan birisi içmiş ve ölümsüzlüğe ermiştir.
Milli Görüşçü gençte işte bu su gibi olmalı ki, onu gören onda dirilmeli ve ona bakan onda canlanmalı,
hayat bulmalı, kendine bakana ümit vermeli. İşte bahsettiğimiz, içenlere ölümsüzlük veren suyun ve ondan
içip ölümsüzlük kazanan, Hz. Musa (a.s.) ile de meşhur yol arkadaşlığı olan kişinin adları nelerdir?
Cevap : Ab-ı Hayat ve Hızır (a.s.)

Soru 90: Hz. Şit (a.s.)’dan sonra peygamber olarak gönderilen, ilk kalem ile yazı yazan, ilk elbise diken,
sonunda Cenabı Allah (c.c.) tarafından göğe çekilen peygamber kimdir?
Cevap : Hz. İdris (a.s.)

Soru 91: Milattan önce (M.Ö.) 10.yüzyılda İsrail oğullarına gönderilen ve Kur’an’ı Kerim’de adı geçen
peygamberlerdendir. Davut (a.s.)’ın oğludur. Ona da babası gibi hem krallık hem de peygamberlik verildi.
Saba Melikesi Belkıs’la aralarında geçen olaylar meşhurdur. Kaç yıl yaşadığı bilinmemektedir. Ancak kırk yıl
hükümdarlık yaptığı söylenir. İçinde Mescidi Aksa’nın da bulunduğu çok sayıda yapı yaptırmıştır. Kendisine
öldükten sonra devlet, İsrail oğulları ve Yahuda diye ikiye bölünmüştür kimdir bu peygamber?
Cevap : Hz. Süleyman (a.s.)

Önceki sayfa 1 2
Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı