Sorularla İslamSorularla İslamiyet

Peygamberler Tarihi

Soru 1 : Allah (c.c.)’ın emir ve yasaklarını insanlara haber veren, kendisine yeni bir kitap ve yeni bir şeriat gönderilmeyip
de kendinden önceki peygamberlerin kitabı ve şeriatı ile amel eden Peygamberlere ne ad verilir?
Cevap : Nebi.

Soru 2 : Kendisine yeni bir kitap ve yeni bir şeriat verilerek insanları hak yola çağırmak için gönderilen
peygamberlere ne ad verilir?
Cevap : Resul.

Soru 3 : Diğer peygamberlere göre bir derece daha üstün olan peygamberlere Ulul-Azm denir.
Ulul-Azm olan peygamberler hangileridir?
Cevap : Hz. Nuh (a.s.), Hz. İbrahim (a.s.), Hz. Musa (a.s.), Hz. İsa (a.s.) ve Hz.Muhammed (s.a.v.).

Soru 4 : Kur’an’ı Kerim’de ismi geçen peygamberler kaç tanedir?
Cevap : 28 tane olup 3 tanesinin veli mi yoksa peygamber mi olduğu hususunda ihtilaf vardır.

Soru 5 : Vahiy ne demektir?
Cevap : Yüce Allah (c.c.)’ın dilediğini peygamberlere yine dilediği tarzda indirmesine denir.

Soru 6 : Vahyin geliş şekilleri kaç tanedir ve nelerdir?
Cevap : 7 çeşittir:
a- Rüya şeklinde
b- Melek görülmeksizin peygamberin kalbine bildirilmesi
c- Vahiy meleğinin insan suretinde gelmesi
d- Bir uğultu şeklinde gelmesi
e- Cebrail’in gerçek surette gelmesi
f- Göklerin üstünde, perde arkasından hitapta bulunulması
g- Melek bulunmadan peygambere direk hitap şeklinde olması.

Soru 7 : Peygamberlerde peygamberlik gelmeden önce görülen ve nübüvvetin temellerini kuvvetlendiren
harikuladelikler görülmesine ne ad verilir? (Mesela; Peygamberimiz (s.a.v.)’i bir bulutun takip etmesi gibi.)
Cevap : İrhasat.

Soru 8 : Peygamberlerin unutarak yaptıkları çok küçük hatalara ne ad verilir?
Cevap : Zelle.

Soru 9 : Peygamberlerin sıfatları nelerdir?
Cevap : a- Sıdk; Doğruluk, b- Emanet; Güvenilirlik, c- Tebliğ; Allah (c.c.)’dan aldığı emirleri tam olarak bildirmek,
d- Fetanet; Akıllı olmak, e- İsmet; Günahsız olmak.

Soru 10: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in diğer peygamberlerden ayrılan özellikleri nelerdir?
Cevap : a- Peygamberlerin sonuncusudur, b- İnsanların ve cinlerin peygamberidir,
c- Getirdiği şeriatın kıyamete kadar geçerli olması.

Soru 11: Cesedi topraktan yaratılmış ve cennette yaşamış ve dünyaya gönderilmiş, beşeriyetin babası ve ilk
peygamberdir. Lakabı Safiullah olan, kendisine on sahife emirler ve yasaklar şeklinde verilen Hz. Şit (a.s.)’ın
da babası olan, 930 yıl yaşamış olan, cenazesi Ebu Kubeys dağına defnedilen, insanların ve peygamberlerin de
ilki olan (annesiz ve babasız olan insan) kimdir?
Cevap : Hz. Adem (a.s.).

Soru 12: Hz. Adem (a.s.)’a Allah (c.c.) şöyle dedi: “Arşımın alt hizasında benim bir haremim (yasak bölgem) vardır,
sen git ve benim için bir beyt (mabet) yap ve tavaf et, beni zikret.” Hz. Adem (a.s.)’da bu beyti (Kabe’yi)
beş ayrı dağın taşlarını getirerek inşa etti. Bu dağlar hangileridir.
Cevap : a- Tur-i Sina, b- Tur-i Zeyta (zeytun), c- Lübnan, d- Cudi, e- Hira.

Soru 13: Hz. Adem (a.s.)’ın eşi ve beşeriyetin annesi kimdir ve nasıl yaratılmıştır?
Cevap : Hz. Havva’dır ve Hz. Adem (a.s.)’ın iveği kemiğinden yaratılmıştır.

Soru 14: Hz. Adem (a.s.)’ın ilk çocuklarının isimleri nelerdir?
Cevap : İlk ve ikinci çocukları ikiz doğmuşlardır. İlk ikizler; Kabil ile kız kardeşi Lubut, ikinci ikizler ise;
Habil ile kız kardeşi İklima’dır.

Soru 15: İnsanlık tarihinde kıskançlık sebebiyle kardeşini öldürerek ilk katil olan insan aynı zamanda ilk şirk koşan
ve Allah (c.c.)’dan başka ateşe tapan ilk insandır. Çünkü şeytan ona gelerek şöyle dedi:
“Kardeşinin kurbanını Hz. Allah onun ateş yakması ve ibadet etmesi sebebiyle kabul etti, sen de böyle yap.”
Bu ifadelere inanarak ateş yakıp ilk defa puta tapmış olan insan ve ilk katil kimdir?
Cevap : Kabil.

Soru 16: Babası Hz. Adem (a.s.), annesi Hz. Havva olan ve kendisine 50 sahife indirilen bir peygamberdir.
Kendisine Hibetullah (Allah (c.c.)’ın hibesi) yani Kabil kardeşi Habil’i kıskanarak öldürdükten sonra
Hz. Adem (a.s.)’a oğlu Habil’in yerine Allah (c.c.)’ın verdiği hibe denilen, 912 yıl yaşamış insanlığın
ikinci peygamberinin adı nedir?
Cevap : Hz. Şit (Sis) (a.s.).

Soru 17: İnsanlığın üçüncü peygamberi, kendisine 30 sahife verilen bir peygamberdir.
İlk defa ok ve yay kullanan, ilk yazı yazan, ilk defa dikiş diken, kendisine elbise dikerek giyen,
ilk defa yıldızlar ilmini başlatan ve diri iken göğe yükseltilen peygamber kimdir?
Cevap : Hz. İdris (a.s.).

Soru 18: Kur’an’ı Kerim’de 27 defa ismi geçen, 1050 yıllık ömre sahip Ulul-Azm peygamberlerdendir.
Kendisine inanmayan kavmine ilahi azap geleceği için Allah (c.c.)’ın emriyle gemi inşa edip,
kendisine inananları, tüm hayvan çiftlerinden de birer çift olmak üzere yanına alarak Kurtararak
beşeriyetin ikinci babası olarak bilinen ikinci Adem kimdir?
Cevap : Hz. Nuh (a.s.).

Soru 19: İnsanlığın ikinci babası olarak bilinen Hz. Nuh (a.s.)’ın gemiye binen ve insanlık kendilerinden türemiş olan
üç oğlu vardı. Bu üç evlat üç ırkın babası olmuş, yeryüzünde bugüne kadar var olan ırklar da bunlardan
türemiştir. Hz. Nuh (a.s.) bu üç oğlunun isimleri ve hangi ırkın babası olduklarını söyleyiniz?
Cevap : a- Sam; Arapların babası, b- Yafes; Rumların babası, c- Ham; Habeşlerin babasıdır.

Soru 20: Nuh Tufanından sonra bir kavim var ki, sapıklık içersinde yaşıyorlardı. Allah (c.c.)
bu kavmi azgınlıklarından dolayı “Sarsar Rüzgarı” ile helak etti. Bu kavmin İrem adıyla
meşhur bağları ve bahçeleri vardı. Bu kavmin ve bu kavme gelen peygamberin adını söyleyiniz?
Cevap : Ad kavmi ve Hz. Hud (a.s.).

Soru 21: Atalarının başına gelen belaları unutmuş bir kavim vardı ki, soygun, vurgun, yol kesicilik onlarda alışkanlık
haline gelmişti. Putçuluk hat safhaya ulaşmış, kayaları oyup evler yaparak bir medeniyet kurmuşlardı.
Kendilerine gelen peygamber sarp kayaların içinden Allah (c.c.)’ın izniyle mucize olarak bir deve çıkartmış,
ama onlar devenin bacaklarının keserek öldürmüşlerdi. Bu olay üzerine kendilerine üç gün mühlet verilir ve
sonunda bir Sayha (bir çığlık) gelir ve iman etmeyenlerin hepsi helak olurlar. Bu kavim ve bunları irşat eden
peygamber kimdir?
Cevap : Semut kavmi ve Hz. Salih (a.s.).

Soru 22: Ulul-Azm peygamberlerden olup, Nemrut döneminde yaşamış, kendisine 10 sahife verilmiş, Azer’in oğlu olup
kendisine Allah (c.c.)’ın dostu anlamına gelen Halilullah lakabı verilen bir peygamberdir. Halkı sapıtan
Nemrut’a karşı mücadele etmiş, putları inkar edip Nemrut tarafından ateşe atılmış fakat, Allah (c.c.)’ın izni ile
ateş bir gülistan olmuştur. Oğlu İsmail’i Allah (c.c.)’ın emri üzere Rabbin rızası için kurban etmekten
çekinmediği için kendisine Allah (c.c.) tarafından kurban için koç ikram edilmiş, 80 yaşında sünnet olarak
zürriyetine bu sünnet kendisinden kalmıştır. Kendisini ateşe atan Nemrut ise bir sivrisinek belasıyla helak
olmuştur. Bizim de milletinden olduğumuz bu peygamber kimdir?
Cevap : Hz. İbrahim (a.s.).

Soru 23: Hz. İbrahim (a.s.)’ın oğlu olan bir peygamberdir. Amerikalıları 50 yıl boyunca irşada çalışmış olan,
çocukluğunda Mekke çölünde annesi onun için Safa ve Merve tepeleri arasında koşuşarak su ararken
Allah (c.c.) onun ayakları altından bugün hacılarımızın içtiği Zemzem suyunu çıkartarak ümmete onun sebebi ile
hediye edildiği, babasının adağı üzerine kurban olunması, istendiğinde tereddüt etmeden Allah (c.c.) için bıçağın
altına yatan ve bu sadakati sebebi ile de kurban için koç ikram edilen peygamber ve annesi kimdir?
Cevap : Hz. İsmail (a.s.), annesi, Hz. Hacer validemizdir.

Soru 24: Beytullah (Kabe)’nın ilk yapılışı ve ondan sonraki yapılması ve onarılması kimler tarafından yapılmıştır?
Cevap : a) İlk defa Allah (c.c.)’ın emri ile melekler inşa etmişlerdir,
b) İkinci kez Hz. Adem (a.s.) tarafından yapılmıştır,
c) Hz. Adem (a.s.)’ın oğlu Hz. Şit (a.s.) tarafından ilk defa taş ve çamurla yapılmıştır,
d) Dördüncü defa Hz. İbrahim (a.s.) ve oğlu Hz. İsmail (a.s.) tarafından yapılmıştır.

Soru 25: Hz. İbrahim (a.s.)’ın yüz yaşlarında iken yaklaşık doksan yaşlarında olan hanımı Sare’den
olma ve Şam ile Filistin halkına peygamber olarak gönderilen, Beni İsrail’e gönderilen tüm
peygamberleri kendi soyundan gelen peygamber kimdir?
Cevap : Hz. İshak (a.s.).

Soru 26: Hz. İbrahim (a.s.)’ın kardeşi Harran’ın oğlu olan bir peygamber var ki, tek başına bir şeriat getirmemiş ama
Hz. İbrahim (a.s.)’ın şeriatıyla iman etmiştir. Peygamber olarak gönderildiği halk dünyadaki en pis ameli
işliyorlardı. Çünkü bu amel için Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Lut kavminin amelini işleyene Allah lanet etsin”
“Lut kavminin amelini işleyen kimse melundur” buyurmuştur. Tepelerine, işledikleri suç sebebiyle taş yağmuru
yağdıran, şehirlerinin altı üstüne çevrilen halkın ismini ve bu belaya uğradıkları amelin adını söyleyiniz?
Cevap : Sodom halkı ve Livata (Eş cinsellik, Homoseksüellik).

Soru 27: Hz. İshak (a.s.)’ın oğlu, Hz. Yusuf (a.s.)’ın babası, lakabı ise “İsrail” olan ve soyuna da Beni İsrail denilen,
oğlu Yusuf’un kaybolduğunu duyduğunda onun gömleği bulunup gözlerine sürülünceye kadar gözleri
görmeyen peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Yakup (a.s.).

Soru 28: Kardeşleri tarafından kıskançlığın kurbanı olarak kuyuya atılan, bir kervan tarafından çıkartılıp Mısır ilinde köle
olarak satılan, kölesi olduğu evin hanımı kendisine zina teklif ettiği zaman orada kendisine reddettiği için
zindanlara atılmış olan, Allah (c.c.) tarafından rüya tabiri öğretilmiş ve bu sayede zindandan kurtularak Mısır’a
Sultan olmuş ve Hz. Yakup (a.s.)’ın oğlu olan peygamber, Kölesi olduğu evin hanımı kendisinin yakışıklılığına
dayanamayarak zina teklifi yaparken “Saçın ne kadar güzel” dedi. O ise “Cesedimde ilk dökülecek şey odur”
cevabını verdi. “Gözlerin ne kadar güzel”deyince, O, “Cesedimden yere ilk akacak şey odur” diye cevap verdi.
“Yüzün ne kadar güzel” dediğinde ise, O, “O toprak içindir, toprak onu yiyecektir” cevabını veren
peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Yusuf (a.s.).

Soru 29: Sabır örneği olarak bilinen, 18 yıl yaralı bir şekilde imtihana tabi tutulan, yaralarına kurtçukların düştüğü bu
hastalık sonunda Allah (c.c.)’ın “Biz onu sabır üzere bulduk” diyerek imtihanı kazanan ayağı yere vur emri sonucu
çıkan su ile yıkanıp yaralarından kurtulduğu gibi gökten yağan altın çekirge bereketine nail olan, sabır örneği bu
peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Eyyub (a.s.).

Soru 30: Rum diyarında yaşayan halka hakkı tavsiye eden ve onların “Ey Bişr biz hayatı severiz,
ölmeyi değil, bizi dilediğimiz zamanda öldürmesini Rabbinden iste” gibi şartları ile karşılaştığı halde
onları ecellerine razı ederek inandıran, asıl ismi Bişr Bin Eyyub (a.s.) olan peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Zülkifl (a.s.).

Soru 31: Hz. Musa (a.s.)’ın abisi ve en büyük yardımcısı olan peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Harun (a.s.).

Soru 32: Kendisine dört büyük kitaptan Tevrat verilen, Beni İsrail peygamberlerinden olan Tevhit mücadelesinde
Batılın temsilcisi olarak karşısında Firavun ile karşılaşmış, düşmanı Firavunun sarayında büyümüş,
zamanın silahı olarak eline verilen Asası 15000 sihirbazı dize getirmiş, Turu Sina dağında Allah (c.c.) ile
konuştuğu için lakabı Kelamullah olan peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Musa (a.s.).

Soru 33: Günahları Allah (c.c.)’a şirk koşmak, meşe ağacına tapmak, ölçüde, tartıda eksik yapmak, halkın eşyasını
gasbetmek, yol kesip soygunculuk yapmak, mü’minleri ölümle tehdit etmek olduğu için sonunda üzerlerine gelen
Sam yeli ve arkasından kuraklık ve sıcaklığın dehşetinden kaçmak için gördükleri bir bulutun altına sığındıkları
sırada yer sarsıntısı ve Cebrail (a.s.)’ın sayhasıyla helak olan Medyen halkı ve bunlara tabi olup ateş ve
sıcaklıktan kavrulan Eyke halkına gönderilen peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Şuayb (a.s.).

Soru 34: Hz. Musa (a.s.)’a inanmayan halka, Allah (c.c.)’ın verdiği belalar nelerdir?
Cevap : a- Tufan belası (sağanak halinde sürekli yağmur),
b- Çekirge belası (ekinleri ve her şeyi yiyen çekirgeler),
c- Kummel belası ( Kanatsız çekirge, karınca ve ekin biti),
d- Kurbağa belası (şehri istila eden ve evlere giren kurbağalar),
e- Kan belası (Su ve meyvelerin kan halinde olması),
f- Mal ve servetin yok olması belası.

Soru 35: Hz. Musa (a.s.)’ın amcasının oğlu olan ama ona inanmadığı gibi başına bela olan ve tarihin en zengin insanı
olarak bilinen, 300 süslü cariye, 9000 hizmetinde adamı olan ve evinin kapı ve duvardaki tabelaları altından
olan sonunda her şeyiyle beraber yerin dibine batan zalim kimdir?
Cevap : Karun.

Soru 36: Hz. Musa (a.s.)’ın başının belası olan, kendini halkına ilah olarak tanıtan: “Ben sizin en büyük rabbinizim”
dediği halde ömrü boyunca cinsel ilişkiyi tadamayan, iktidarsız olan, kendine bela olacak bir çocuğun
doğduğunu kahinlerin bildirmesi üzerine o yıl doğan 900 çocuğu öldürten ama kendisinin belası olacak çocuğu
sarayında besleyen, sonunda Kızıl denizin sularında boğulurken “Musa’nın rabbine iman ettim” diye bağıran,
yaptırdığı Piramitler kıyamete kadar zulmünün şahidi olacak olan zalim kimdir?
Cevap : Firavun.

Soru 37: Hz. İbrahim (a.s.)’ı ateşe atma teşebbüsünde bulunan ve bela olarak burnuna giren bir sivrisineğin beynine ulaşıp
oradaki hareketine dayanamayıp kafasını duvara vurarak kendini öldüren, hükümdarlar arasında başına taç
takan ve insanları kendine ibadet etmeğe çağıran ilk kişi olarak bilinen zalim kimdir?
Cevap : Nemrut.

Soru 38: Babası, dedesi ve büyük dedesi peygamber olan peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Yusuf (a.s.).

Soru 39: Hz. Musa (a.s.)’dan sonra İsrail oğullarını 29 yıl Tevrat’la idare eden, Hz. Musa (a.s.)’ın
Hızır (a.s.)’a gidişinde yol arkadaşı olan ve halkına onu anlatırken “Ona muhalefet eden
melundur” diyerek İsrail oğullarını kendinden sonra ona inanmaya davet ettiği peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Yuşa Bin Nun (a.s.) (İstanbul Beykoz’da ismi ile anılan Yuşa tepesindedir).

Soru 40: Hz. Musa (a.s.)’ın damadı olan ve Hızır (a.s.) ile yolculuğa çıktığında halkını emanet ettiği bir peygamberdir.
Hz. Yuşa (a.s.)’dan sonra Beni İsrail’e peygamber olmuş olan kimdir?
Cevap : Hz. Kalip Bin Yüfenna (a.s.).

1 2Sonraki sayfa

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu