Sorularla İslamSorularla İslamiyet

Tarih

Soru 1 : Osmanlı İmparatorluğunda kaç tane padişah başa geçmiştir, ilk ve
sonuncunun adları nelerdir?
Cevap : 36 padişah başa geçmiştir, ilki Osman Gazi, sonuncusu Sultan Vahdettin
Soru 2 : Bir gece rüyasında göğsünden çıkan bir hilalin dolunay olduğu halde
Osman Gazinin göğsüne girdiğini görmesi üzerine kızını Osmanlının kurucusu
olan Osman Gaziye veren sonunda gerçekte de gördüğü rüya gibi Osmanlıların
bir çınar şeklinde büyüyüp, hilalin taşıyıcıları ve Ezanı Muhammedi’yi üç kıtada
okumaları ve okutmaları, onun Osmanlının manevi mimarı olduğunun ispatıdır.
Osman Gazinin kayınpederi olan İmparatorluğun manevi mimarı bu şahıs kimdir?
Cevap : Şeyh Edabali

Soru 3 : Osmanlının kurucusu Osman Gazinin babasının adı nedir?
Cevap : Ertuğrul Gazi

Soru 4 : Vasiyeti: “Oğlum! Tüm güç ve kuvvetini Allah yolunda savaş için harca.
Alimlere saygılı ol. Mal ve asker çokluğu ile gururlanma. Dinimiz Allah dini,
yolumuz doğruluk yoludur. Emelimiz cihangirlik ve kuru kavga davası değildir.
Bütün ömrümce dinimize hizmet için yaşadım. Sizlere yakışacak olan da budur.
Beni Bursa’ya defnediniz” şeklinde olan bu vasiyetini yaptığında henüz Bursa
fethedilmemişti. Vasiyeti kurduğu ve adıyla anıldığı Osmanlı İmparatorluğuna
bir düstur olan, bir küçücük kayı aşiretini devlet haline getiren, Osmanlının
kurucusu kimdir?
Cevap : Osman Gazi

Soru 5 : Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahı olan, kendi adına ilk defa para
bastıran ve kendi zamanında ilk defa Rumeli yakasına geçilen padişah kimdir
Cevap : Orhan Gazi

Soru 6 : Orhan Gazinin oğlu, Osmanlı padişahlarının üçüncüsü ve Kosova zaferinin
kahramanıdır. Elde ettiği Sırp zındığı zaferiyle Haçlı ordularını ilk defa perişan
eden, Edirne’yi başkent yapan, yaptığı 37 savaşın hepsinden zaferle çıkan ve
10 Ağustos 1389 yılında yapılan ve kazanılan Kosova meydan muharebesinde
savaş sonunda harp meydanında şehit ve ölüleri dolaşırken yaralana fakat ölmeyen
bir Sırp askeri tarafından hançerlenerek şehit edilen Osmanlı hükümdarı kimdir?
Cevap : I. Murat (Murat Hüdavendigar)

Soru 7 : Yıldırım Beyazıt’ın vefatından sonra evlatları olan Mehmet, İsa. Musa, Mustafa,
Ertuğrul Çelebi, Emir Süleyman’ın arasında geçen kardeş kavgaları
10 yıl 11 ay 8 gün sürdü. Bu kardeşler arası saltanat mücadelesi sonunda
I. Çelebi Mehmet’in padişah olmasıyla son buldu. Bu arada Osmanlının tahtında
padişah olmadan geçen bu döneme ne ad verilir?
Cevap : Fetret devri (Boş devir)

Soru 8 : Osmanlı İmparatorluğu Yıldırım Beyazıt dönemi Şeyhülislamlarındandır.
Yıldırım Beyazıt’ın şahit olarak geldiği bir mahkemede onun şahitliğini
“Siz namazlarınızı cemaatla kılmıyorsunuz” diyerek kabul etmemişti.
Kendisinin 10000 cilt kitabı vardı ve 1430 yılında bu kitaplar arasında
vefat eden Şeyhülislam kimdir?
Cevap : Molla Fenari

Soru 9 : Osmanlı padişahlarının dördüncüsü, I. Murat’ın oğludur. Babasının
Kosova’daki şahadetinden sonra 1390 da tahta oturmuş, Aydın oğulları,
Saruhan oğulları, Karaman oğulları ve Menteşe beyliğini mağlup edip,
Tokat, Sivas ve Kayseri’yi Osmanlıya kattı. Anadolu hisarını yaptırdı,
Niğbolu’da 130000 haçlı ordusunu mağlup etti. Ankara Çubuk ovasında
1402 yılında Timur’un ordusuna yenilerek esir düştü. 1403 yılında vefat etti.
Kendisinden sonra evlatları arasında kardeş kavgalarından dolayı Osmanlı
Fetret devri yaşandı kimdir bu talihsiz padişah?
Cevap : Yıldırım Beyazıt

Soru 10: Ankara savaşında Timur’a yenilgiden sonra kahrından ölen Yıldırım
Beyazıt’ın oğlu olan ve tarihe Osmanlının ikinci kez kurucusu diye geçen,
babasının ölümünden sonra kardeşleri ile mücadelesi sonucunda tahta geçmiş,
zamanında Yıldırım Beyazıt’ın oğlu olduğunu iddia eden İslam tarihinde
düzmece Mustafa olayı diye bilinen hadise ile uğraşmış, Osmanlıyı tüm
isyanlardan kurtararak İmparatorluğu tatlı bir raya oturtarak evladı
Sultan Murat’a bırakmış olan Osmanlı padişahı kimdir?
Cevap : Sultan Çelebi Mehmet

Soru 11: Osmanlı tarihinde çağ kapatıp çağ açan, zamanının büyük alimleri olan
Molla Gürani, Molla Hüsrev ve Akşemseddin gibi alimlerin dizinin dibinde
yetişen, sonunda İstanbul’un fethi gibi büyük bir zaferi gerçekleştiren ve
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in övgüsüne mazhar olan bir kumandan olan,
Sırbistan, Moro, Eflak, Midilli, Bosna, Karaman ve Arnavutluğu Osmanlı
sınırlarına katmış, Otluk beli hükümdarını mağlup edip, Trabzon Rum
İmparatorluğunu ortadan kaldırmış hükümdardır. İki İmparatorluk,
dört krallık, iki prenslik yıkan, 21 yaşında iken İstanbul’un fatihi olmuş olan
bu büyük padişah kimdir?
Cevap : Fatih Sultan Mehmet Han

Soru 12: Mısır’da ilmini keşfeden Molla Yegan tarafından Osmanlı ülkesine getirtilip
padişahla tanıştırılmış, Padişah II. Murat ise onu oğlu Fatih’in yetiştirilmesi
için ona hoca olarak tayin etmiş ve bu sayede İstanbul’u fetheden komutan
yetiştirilmiştir. İcazetini büyük hadis alimi İbni Hacer-il Askalani’den almış
sonunda Osmanlının kadılık ve Şeyhülislamlığını yapmış bu alim kimdir?
Cevap : Molla Gürani

Soru 13: Fatih Sultan Mehmet’in “Zamanın Ebu Hanifesi” diye tarif ettiği, Osmanlı
medreselerinin müderrisi (Profesörü) ve ömrünün sonuna kadar Şeyhülislamlık
gibi ulvi görevi yürütmüş olan, büyük fıkıh kitaplarından “Gürer ve Dürer”
isimli kitapların sahibi bu alimimiz kimdir?
Cevap : Molla Hüsrev

Soru 14: Osmanlı İmparatorluğunun en ihtişamlı padişahlarından biri vardı ki,
halifelik gibi o yüce makamı Abbasilerden alıp Osman oğullarına geçtiğini
Halep şehrinde bir Cuma hutbesinde ilan etmişti. Bu padişah Fatih’in
torunudur. Kanuni Sultan Süleyman’ın da babasıdır. 24 Nisan 1512 de
ezeli rakibi olan Şah İsmail’i ortadan kaldırmış, sırtında çıkan bir çibandan
dolayı vefat eden, Çaldıran zaferinin kahramanı bu büyük padişah kimdir?
Cevap : Yavuz Sultan Selim Han

Soru 15: Osmanlının en yüksek döneminin padişahı, Bağdat ve ünlü Mohaç zaferinin
kahramanıdır. 25 yaşında padişah olmuş, zamanında Osmanlı İmparatorluğu
14 393 000 km kareye ulaşmış, iki saatlik bir savaşla Macar devletini yıkmış
bir padişah olduğu gibi saraya kadın elinin bulaşmasına göz yumması hatasının
sonucunda Yavuz kadar dirayetli şehzadenin katline zemin hazırlamıştır.
Zamanında Ebussuud Efendi gibi alimleri, Barbaros Hayrettin Paşa , Piri Reis
ve Turgut Reis gibi denizcilere sahip, Avrupalının “Muhteşem Süleyman”
lakabını verdikleri, Yavuz Sultan Selim’in de oğlu olan 46 yıl Osmanlıyı idare
eden bu padişah kimdir?
Cevap : Kanuni Sultan Süleyman

Soru 16: Yavuz ve Kanuni dönemlerinin ünlü bir Şeyhülislamı vardı ki, kendisine has
cevap verme üslubu ile tanınırdı. Yavuz Sultan Selim’in huzurunda konuşurken
“Allah zalimleri sevmez” diye söze başlardı. İlmini Molla Hüsrev’den almış bu
alimin kendine has cevap üslubu şöyle idi: Kendi odasından aşağı bir zembil
indirir halk istediği soruyu yazar ve zembilin içersine koyar oda yukarı alır ve
soruların cevaplarını yazar, zembile bırakır ve zembili tekrar aşağı indirirdi.
Halkta sorularının cevabını Şeyhülislamlarından böylece almış olurlardı. Bu
hareketinden dolayı aldığı lakabı ile anılan ve Osmanlı tarihine geçen bu
alimimizin adı nedir?
Cevap : Zembilli Ali Efendi

Soru 17: II. Beyazıt, Yavuz ve Kanuni devirlerinde yaşamış olan Afyonlu “Hattın
Güneşi” ünvanını kazanmış, Osmanlı devletinin en büyük hattını
(güzel yazısını) yazan hattattır. En büyük eseri Kanuni Sultan Süleyman
adına yazdığı büyük boy Kur’an’ı Kerim’dir. Kabri İstanbul Sütlüce’de
Caferebat tekkesinde olan Osmanlının bu büyük hattatı kimdir?
Cevap : Ahmet Karahisari

Soru 18: Mikrobu ilk keşfeden alimdir. İlmini Hacı Bayram Veli’den almış, Tıp,
Matematik, Astronomi, Biyoloji gibi ilimlerde asrın en ünlülerinden olup,
Osmanlı medresesinin müderrisi (prof.) olmuş, bitkilerden ilaç yapan bir
otorite idi. Mikrobu keşfetti diye okutulan Pastör’den 450 yıl önce yaşamış
ve tıpla ilgili eserlerinde Tifo, Kolera, Tifüs ve Çiçek gibi hastalıkları gözle
görülemeyecek kadar küçük olan canlıların (yani mikropların) taşıdığını
bildirmiştir. İslam tarihinde İstanbul’un manevi Fatihi olarak tanınan ve Eba
Eyyup El Ensari’nin mübarek kabirlerini bulan aynı zamanda Fatih Sultan
Mehmet’i yetiştiren İslam alimimiz kimdir?
Cevap : Akşemseddin Hazretleri

Soru 19: Fatih Sultan Mehmet’in oğlu, Yavuz Sultan Selim’in babası olan ve kardeşi
Cem Sultan ile mücadele ederek tahta geçen Osmanlı padişahı kimdir?
Cevap : II. Beyazıt

Soru 20: Osmanlı İmparatorluğunun 30 yıllık Şeyhülislamı olmuş, ilmini babası ve
İbni Kemal’dan almış, zamanında 2. Ebu hanife ünvanını almış, Kanuni,
III. Selim, III. Murat, III. Mehmet zamanlarının Şeyhülislamı olmuştur.
Kanuni ona: “Halde haldaşım, sinde sindaşım, doğru yolda yoldaşım ve
ahiret gardaşım” dediği fetvaları ile ünlü Osmanlı Şeyhülislamı kimdir?
Cevap : Ebussuud Efendi

Soru 21: Sultan Abdülhamit tarafından Rus birliklerine karşı gönderilen ve Plevne
kalesini kahramanca koruyup adını tarihe “Plevne Kahramanı” diye yazdıran,
padişah tarafından da kendisine “Gazi” ünvanı verilen paşamız kimdir?
Cevap : Gazi Osman Paşa

Soru 22: İtalya’yı fethe memur edildiğinde Otronto’yu fethederek Osmanlıyı Avrupa’ya
tanıtmış, Kırım hanlığını alarak Kara denizi Osmanlı gölü haline getirmiş,
Ege ve Yunan adalarının da fatihi olan sarayda sadrazamlığa kadar yükselmiş
kendi adına İstanbul’da cami inşa edilmiş olan Osmanlı paşası kimdir?
Cevap : Gedik Ahmet Paşa

Soru 23: Uludağ eteklerinde çömlekçilik ederek geçimini temin eden, Bursa’nın
manevi mimarı, Yıldırım Beyazıt’ın bazı yanlış davranışlarından kurtulmasına
vesile olmuş bir evliyadır. Yıldırım Beyazıt’ın vefatından sonra Osmanlının
ikinci mimarı denen Çelebi Mehmet’in en büyük yardımcısı idi. Ömrü boyunca
babasının tavsiyesi ile yaşadı. Babasının tavsiyesi şöyle idi: “Peygamberi ana ve
babadan daha çok seveceksin. Soyunla övünmeyeceksin. Ağzından hiç yalan
çıkmayacak. Her gününü son günmüş gibi karşıla. İlim öğrenecek ve asla
üşenmeyeceksin. Ak sakallı da olsan kılıç çekmeyi bırakmayacaksın. Selam
vermeden hiç bir topluluğa girmeyeceksin. Nikahsız olduğun bir kadınla asla
oturmayacaksın. Hadisler sana tefsir olacak, Kur’an’ı Kerim en büyük yol
göstericindir. Hayat her yanı ile okuldur. Bir yerde hayır bulursan yerleş,
kötülükten kaç, unutma ki elinde en büyük silahın Hz. Allah (c.c.)’a edeceğin
duadır.” Bursa’da veba hastalığından vefat edip cenazesi Hacı Bayram-ı Veli,
Molla Fenari gibi şahsiyetlerin iştiraki ile Bursa’ya defnedilen bu büyük veli kimdir?
Cevap : Emir Sultan

Soru 24: 1489-1588 yılları arasında yaşamış 99 yıl ömrünün 50 yılını Osmanlının baş
mimarı olarak tamamlayan ünü dünyayı tutmuş, 1000 taneye ulaşan eserlerini
bir ömre nasıl sığdırdığı anlaşılamayan, 81 Cami, 400’den fazla Mescit,
55 Medrese, 26 Darul Kurra, 16 Kervan saray, 33 Saray, 14 İmaret,
32 Hamam, 12 Mahzen, 8 Köprü, yüzlerce türbe, küçük köprü, hastane vs..
yapan Osmanlının ve dünyanın en büyük mimarının kim olduğunu iki büyük
eseri ile birlikte söyleyiniz?
Cevap : Mimar Sinan, eserleri; Edirne Selimiye Camii, İstanbul Süleymaniye Camii

Soru 25: Osmanlı İmparatorluğunun ilerleyişi 1071 yılında Malazgirt’le başlayıp,
1683 Viyana kuşatması ile neticelenir. Kimdir Viyana kuşatmasının komutanı?
Cevap : Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

Soru 26: Dünya denizcilik tarihinin en önde gelen isimlerinden olup, bu hususta
yazdığı ve Kanuni Sultan Süleyman’a takdim ettiği “Kitab-ı Bahriye” isimli
eseri dünya denizcilerinin sayılı kaynakları arasındadır. En önemli yanının
haritacılık olması çizdiği dünya haritasında Amerika kıtasının varlığını teyit
eder. O, dünya haritasını 1550’li yıllarda çizdiğinde, Amerika’yı keşfettiği
söylenen Kristof Kolomb henüz dünyaya gelmemişti. Amerika’dan başka
daha bir çok kıta ve adaların varlığından 15.yüzyılda söz eden Osmanlının
ünlü denizci kimdir?
Cevap : Piri Reis

Soru 27: Kanije kalesinin Osmanlı tarihindeki yeri büyüktür. Çünkü Kanije
kahramanı olarak anılan bir komutan vardı ki, bir avuç asker ile 100000
kişilik Hıristiyan ordusunu çeşitli manevralarla aldatarak Kanije’yi Hıristiyan
ordusuna mezar yapmıştı. Aldığı esirleri serbest bırakarak çok olduklarının
imajını düşmana vermiş, daha sonra büyük bir gürültü ile Osmanlının kalenin
fethine yardıma gelmiş gibi göstererek düşman ordusuna panik yaptırmış ve
savaşı kazanmıştır. Bu olayı duyan Osmanlı padişahı bu komutana mektup
göndererek şunları yazmıştı: “İmdi iki cihanda hakkım sana helal olsun.
Yüzün ak kılıcın keskin olsun. Sana vezirlik verdim helal olsun.” Titizliğinden
dolayı kendisine verilen lakabı ile anılan Osmanlının Veziri Azamlarından olan
Kanije kahramanı bu paşa kimdir?
Cevap : Tiryaki Hasan Paşa

Soru 28: Hıristiyan aleminin korkulu rüyası olan Osmanlı İmparatorluğunun ünlü bir
denizcisi vardı ki, haçlılar ondan bahsederken “Dragut” diye söz ederlerdi.
Haçlı donanması onu ilk kez Cebri adasında kıstırdığını zannederken o
donanmasını yağlı kalasların üzerinden kaydırarak haçlı ordusunun arkasına
geçmişti bile. Yine bir deniz seferinde Malta kuşatmasını yaparken şehit olan
bu ünlü denizcimiz ve reisimiz kimdir?
Cevap : Turgut Reis

Soru 29: Sultan Abdülmecit’in oğlu, Osmanlı İmparatorluğunun 34. Padişahı, Sırpları
ve Karadağı susturan hükümdar, Meşrutiyeti ilan eden, Ermeni komitecilerinin
arabasına bomba koyarak suikast düzenledikleri dünya siyasetindeki üstün
bilgisiyle 33 yıl Osmanlıyı idare eden ve Avrupa’nın, Yahudilerin, Ermenilerin
ve ülkedeki kuklaların kızıl Sultan dedikleri, Osmanlının son padişahlarından
olan cennet mekan padişahımız kimdir?
Cevap : Sultan Abdülhamit Han Hazretleri

Soru 30: I. Sultan Ahmet’in oğlu olup, II. Osman (Genç Osman)’ın küçük kardeşidir.
1612 de doğdu ve 1623 de yani 11 yaşında iken padişah oldu. Ama 9 yıl
adı padişah oldu fakat hiç yetkisi olmadı. 20 yaşında iken önce annesini sonra
etrafındaki dalkavukları bir bir bertaraf ederek tüm imparatorluğun yetkisini
aldı. Yeniçeri ocağını yeniden düzenledi. Tebdili kıyafet (kıyafet değiştirerek)
yaparak halkın arasına girdi ve halkın problemlerini bir vatandaş gibi öğrendi ve
çarelerini saraydan aradı. Onun bu şekilde davranışı batının Osmanlı batıyor diye
beklediği yıllarda Osmanlının yeniden ayağa kalkışı oldu. Hazineyi, orduyu, halkı ve
imparatorluğu düzene koyan ve sonunda Bağdat fatihi olan bu padişahımız kimdir?
Cevap : IV. Murat

Soru 31: Fatih’in babası üç defa padişah olmuş bir insandır. 1421 yılındaki ilk
padişahlığı 1444 yılında kendini yorgun hissettiği için tahtı oğlu Fatih’e
bırakmasıyla biter. Ama Varna savaşının evvelinde Fatih’in babasına:
“Eğer ben padişah isem emrediyorum gel ordunun başına geç, eğer sen
padişahsan gel devletini müdafaa et” demesi üzerine ikinci defa tahta oturur.
Varna savaşı kazanıldıktan sonra tekrar kıyıya çekilen padişah 1448 de yapılan
II. Kosova savaşında üçüncü kez tahta geçer ve vefatına kadar Osmanlıların
imar, düzen ve intizamı ile uğraşarak ülkeyi yöneten padişahımız kimdir?
Cevap : II. Murat

Soru 32: Osmanlı Şehzadeleri arasında en talihsiz olanı idi. Abisi ile olan iktidar
mücadelesi sonunda vatanı terk etti. O günden sonra ömrü tövbe ile geçti.
Papa tarafından yapılan hiç bir vaade boyun eğmedi ve taviz vermedi.
Allah (c.c.)’a şöyle yalvarırdı: “Ya Rabbi! Eğer İslam düşmanları beni
vatanıma karşı kullanacaksa al canımı ve o günlerimi gösterme.
” Hatta papağanına bile duayı öğretti. Ölümünden bir yıl sonra bile hala
papağanı “Allah’ım onu affet” diye mırıldanıyordu. Talihsiz Şehzade ismi ile
tarihe geçmiş, Fatih Sultan Mehmet’in küçük oğlu kimdir?
Cevap : Cem Sultan

Soru 33: Kanuni Sultan Süleyman’ın yaptığı hatalar olarak bilinen kadın elinin saray
işlerine karışmasıdır. Bu kadın ise Kanuni’nin ikinci hanımı asıl adı Roksalina
olan yahudi asıllı Rus ovalarında yaşayan Slav ırkındandır. Kendinden olma
oğlunu padişah yapma uğruna entrikalarla dedesi Yavuz kadar zeki olduğu
bilinen Şehzade Mustafa’yı katlettirmesi Osmanlıya açtığı zararın sadece bir
tanesidir. Kanuni için özel bir yere sahip, devlet işlerine karışan bu kadın kimdir?
Cevap : Hürrem Sultan

Soru 34: Kanuni’nin Hürrem Sultandan olma oğlu, Sokullu Mehmet paşanın
yardımıyla devleti idare eden, Tunus ve Yemen zamanında fethedilmesine
rağmen ordunun başında hiç savaşa iştirak etmemiş, adına Edirne’de Selimiye
Camii yapılan Osmanlı padişahı kimdir?
Cevap : Sultan II. Selim

Soru 35: Barbaros Hayrettin Paşanın abisi olan bir denizcimiz, reisimiz vardı ki, Ege
ve Akdeniz’de adını duyan Hıristiyan alemi titrerdi. Rodos Şövalyelerine esir
düştüğü halde tevekkül ve cesareti ile kurtulan, İspanyol ve Cenevizlileri
perişan edip Cezayir’i ele geçirerek Cezayir hükümetini kuran
Yavuz Sultan Selim, Şehzade Korkut gibi isimlerin desteğini alan şahadetin
en güzellerinden denizde şehit olan büyük reis kimdir?
Cevap : Oruç Reis

Soru 36: Minare ve bayrak direklerinin tepesindeki hilale ne denir?
Cevap : Alem

Soru 37: Bayrak, sancak taşıyan kimseye (bayraktar, sancaktara) Osmanlı da ne
ad verilir?
Cevap : Alemdar

Soru 38: Osmanlı tarihinin en muzdarip padişahı olmuştur. 1922 yılında Malta’ya
oradan da Hicaz’a geçmiş ve Peygamberimiz (s.a.v.)’in mübarek ruhaniyeti
ile görüştü. Daha sonra Hicaz’dan San Marino şehrine geldi ve ömrünü
orada tamamladı. Cenazesi de yaşantısı gibi muzdarip oldu, tabutuna
müslümanların halifesi yazıldı. Vasiyeti Selahattin Eyyubi türbesine
gömülmekti yer olmayınca Sultan Selim Camii avlusuna defnedildi.
Bir müddet sonra cami avlusundaki mezarlarda kaldırılarak park yapıldı.
Mezarında bile rahat yüzü gösterilmemiş bir metrelik kabir dahi kendisine
çok görülmüş olan Osmanlının son padişahı kimdir?
Cevap : Sultan Vahdettin

Soru 39: Osmanlılarda keşif yapan, tahrif veya yağma maksadıyla düşman memleket
arazisine akın yapan kimseye ne denir?
Cevap : Akıncı

Soru 40: Osmanlı İmparatorluğu yıkılana kadar devlet idaresinin merkezi sayılan yere
ne ad verilir
Cevap : Babıali

Soru 41: Osmanlılarda eyaletlerin mülki ve askeri en yetkili kişisine (bugünkü valiye)
ne denir?
Cevap : Beylerbeyi

Soru 42: Devlet hazinesinin bulunduğu yer veya maliye dairesine Osmanlılarda ne ad
verilirdi?
Cevap : Beytülmal

Soru 44: Osmanlılarda meydana gelen dava ve uyuşmazlıkları şeriat esaslarına göre
çözen ve karar veren hakime ne ad verilir?
Cevap : Kadı

Soru 45: Bozulan ve ıslahı imkansız hale gelen yeniçeri ocağını kaldıran, yerine
Asakiri-i Mansurei Muhammediye adı altında yeni bir ordu kuran,
ilk modern tıp okulu olan Tıphane-i Amire’yi öğretime açan, Türkiye’de
yayınlanan ilk Türkçe gazete olan Takvim-i Vekayı’nin çıkarılmasına
öncülük eden, ilk nüfus sayımını yaptıran Osmanlı sultanı kimdir?
Cevap : II. Mahmut

Soru 46: Sultan Ahmet Camisinin mimarı kimdir?
Cevap : Sedefkar Mehmet Ağa

Soru 47: Osmanlı hükümdar sülalesinin erkek evlatlarına verilen isim nedir?
Cevap : Şehzade

Soru 48: Osmanlılarda ilmiye sınıfının başında bulunan en yetkili din adamı kimdir?
Cevap : Şeyhülislam

Soru 49: Osmanlı padişahlarının imzası, nişan ve alameti olarak kullanılan sembole
ne denir?
Cevap : Tuğra

Soru 50: Osmanlılarda padişahtan sonra gelen en yüksek mevkisinde görev yapan
yüksek rütbeli vezire ne ad verilir?
Cevap : Sadrazam

Soru 51: Osmanlıda yeniçeri ocağında görevli olan devlet askerleri kimdir?
Cevap : Kapıkulu

Soru 52: Osmanlı zamanında ilk defa Rumeli yakasına kim zamanında geçildi ve
kendi adına ilk defa para bastıran padişah kimdir?
Cevap : Orhan Gazi

Soru 53: Hadimül Haremeyn (iki haremin hizmetçisi) lakabı hangi padişaha aittir?
Cevap : Yavuz Sultan Selim Han

Soru 54: Hadimül Müslimin (müslümanların hizmetçisi) lakabı hangi padişaha aittir?
Cevap : Sultan Abdülhamit Han

Soru 55: Kendi kurduğu medreseden bir oda alabilmek için imtihana tabi tutulan
Osmanlı sultanı kimdir?
Cevap : Fatih Sultan Mehmet

Soru 56: İslam’ı Hindistan’ın içlerine kadar yayan, aralarında Biruni ve Firdevsi’nin
de bulunduğu bir çok bilim ve sanat adamını koruyuculuğu altına alarak
Gazne’yi Orta Asya’nın en parlak kültür merkezi haline getiren, İslam
dininin ateşli savunucusu Türk hükümdarı kimdir?
Cevap : Gazneli Mahmut

Soru 57: Malazgirt meydan muharebesinin kahramanıdır. Çağrı Beyin oğludur.
Selçuklu Sultanı Tuğrul Beyin ölümü ile hükümdar olmuştur. 1064 de Bizans
topraklarına girmiş ve fethetmiştir. Azarbeycan, Urfa, Malazgirt’i fethetmiş,
Hıristiyan ordusuyla baş etmiş, Romen Diyojeni esir etmiş ve Anadolu’yu
müslümanların yurdu haline getirmiştir. Yerine oğlu Melihşah’ı yetiştirmiş ve
Malazgirt zaferinden bir yıl sonra düşman komutanı tarafından hançerlenerek
öldürülmüştür. Malazgirt savaşında secdeye kapanıp: “Niyetim halistir
Allah’ım yardım et, sözlerimde yalan varsa kahret” demiş ve askerlerine
dönerek “Burada Allah (c.c.)’dan başka Sultan yoktur. Benimle birlikte
savaşmak yada savaşmamakta serbestsiniz” diyerek kefenini giyip
Malazgirt’e yürüyen kahraman kimdir?
Cevap : Alparslan

Soru 58: Selçuklu vezirlerinin ünvanı veya Selçuklu hükümdarı oğullarına harp ve
siyaseti öğretmek için tayin ettikleri ümeradan olan şahsa ne denir?
Cevap : Atabey

Soru 59: Türklerin ilk sultanı Süleyman Şahın oğludur. Çaka Beyin kızı ile evlendi.
İznik’e yerleşip sultan oldu. Bizanslılar Türkleri yok etmek katı ile Çaka
Bey ile arasını açınca öldürmek zorunda kaldı. Haçlı saldırıları karşısında
Anadolu içerlerine çekilip zaman aralıklı saldırılarla önce Amasya sonra
Ereğli civarında 300000 kişilik ayrı ayrı olmak üzere haçlıları perişan etti.
Haçlıların Kudüs hayalini boşa çıkardı. Selçuklular bu sultan sayesinde eski
güçlerine sahip oldular. 1107 yılında savaş esnasında Habur ırmağına atıyla
birlikte düşüp şehit olan bu ünlü Selçuklu sultanı kimdir?
Cevap : I. Kılıçarslan

Soru 60: Selçukluların adil sultanıdır. Alparslan’ın oğludur. Karahanlılar’ın elindeki
topraklarını geri aldı. Abbasi Halifesi ile akrabalık kurarak Selçuklu
İmparatorluğunu İslam ülkelerinin koruyucusu yaptı. Değerli Veziri Nizamül
Mülk sayesinde adaleti gerçekleştirdi ve lakabına “El Sultanül Adil” adalet
sahibi sultan denildi. Zamanında Ömer Hayyam, Kaşgarlı Mahmut, İmamı
Kuşeyri ve İmamı Gazali gibi alimler onun yardımını gördü. Saray işlerine
kadın sokmak gibi bir hata sebebi ile bir takım fitneler onun ve vezirinin
başını yemiştir. Selçukluların altın döneminin bu sultanı kimdir?
Cevap : Melik Şah

Soru 61: Selçuklu İmparatorluğunda isminden söz ettiren en büyük devlet adamıdır.
Sultan Alparslan’ın veziri oldu ve 29 yıl bu görevde kaldı. Kendi adıyla
anılan meşhur Nizamiye Medresesini kurdu. Melik Şahın da vezirliğini
yapan ve batıl mezhep mensupları tarafından şehit edilen bu ünlü Selçuklu
veziri kimdir?
Cevap : Nizamül Mülk

Soru 62: Tarihte ilk müslüman Türk devleti hangisidir ve nerede ne zamandır?
Cevap : Karahanlılar devleti, Miladi 840 yılında Türkistan’da

Soru 63: Abbasi Halifelerinin en kudretlisi ve büyüklerinden, 23 yıllık halifelik
dönemi Abbasilerin en parlak dönemi olmuştur. Babası 3.Abbasi halifesi
Mehdi Bin Ebu Cafer Mansur’dur. Kadısı İmamı Azam Hazretlerinin
talebesi İmamı Yusuf idi. Bizans’a karşı devamlı zaferler elde etti.
Zamanında Avrupa cehalet içinde yüzerken onun Frenk İmparatorluğuna
gönderdiği çalar saat hayretler verdi. Onun devri Abbasilerin toprak
bakımından en geniş oldukları devir oldu. Yerine oğlu Emin Bin Abbas
halife oldu. Abbasiler denince ilk akla gelen bu halifenin adı nedir?
Cevap : Harun Reşit

Soru 64: Abbasi devletini kim yıktı?
Cevap : Moğollar

Soru 65: Emevi halifelerinin en büyüklerindendir. Adaleti ve dindarlığı kendisine
ikinci Ömer dedirtmiştir. Zaten annesi Hz. Ömer’in torunudur. Emevilerin
8. Halifesi olup geçmiş tüm Emevi hatalarını devlet adına tekrarlanmamasına
çalıştı. Babasının varlığı sebebi ile çok zengin olan hanımına “Ey Fatıma!
İnsanların başında bulunduğum için açlıktan ölenleri, umutsuz hastaları, zulüm
görenleri, saygıya layık ihtiyarları düşünüyorum da kıyamette benden hesap
isteneceğinden korkuyorum. Sana soyundan ve kardeşlerinden kalmış olan
mücevherlerin hepsini devlet hazinesine vermeni rica etsem, kabul edermisin”
diyerek tüm mal varlığını hazineye aktardı. Ama yine de ölümünden sonra
nankör insanlar onun devamlı özel odacığında hazineden bir şeylerin
aktarıldığının dedikodusunu yaptılar. Bunlara dayanamayan hanımı odasını
insanlara açınca odacıkta, bir leğen, bir ibrik, bir tespih, bir seccade (post)
ve tabanı çakıl dolu bir manzara ile karşılaştılar. İlk dört halife yanında ismi
zikredilen (Raşit halifelerden), Emevilerin en üstün halifesi kimdir?
Cevap : Ömer Bin Abdülaziz

Soru 66: Eyyubi Devletinin kurucusudur. Yaptığı savaşlarda Mısır, Filistin, Suriye,
Hicaz ve Yemen’in tek hakimi oldu. Ölümü hiçe sayan bir komutan ve onunla
birlikte canlarını fedaya hazır askerleri ile birlikte, başında İngiliz komutan
Richart’ın bulunduğu haçlı ordusunu dize getirdi. Kudüs’ü kimselere vermedi.
Ömrü boyunca “Ben Allah yolunun hizmetçisiyim” derdi. Haçlıların Kudüs
hayalini kırması üzerine izin alarak ziyaret etmek zorunda kaldılar. Eyyubi
devletinin kurucusu bu insan kimdir?
Cevap : Selahaddin Eyyubi

Soru 67: İslam dünyasının yetiştirmiş olduğu en büyük komutanlar arasındadır.
Allah (c.c.)’ın adını denizlerin ötesine yaymak hevesi ona İspanya’nın fethini
nasip etmiştir. Emevi halifesi Abdülmelik ve I. Velit zamanında yaşadı.
7000 kişilik bir kuvvetle İspanya’nın fethine gönderildiğinde 711 yılında bu
onun adı verilen boğazı karşıya geçtiğinde askerlerin hedefi daima ileri olsun
diye geriye dönüş akıllarından çıkması için gemileri yaktırdı. İşte bu inançla
Endülüs Emevi devletinin temelleri atıldı. İspanya’yı fethinde gemileri yakarak
tanınan bu komutan kimdir?
Cevap : Tarık Bin Ziyad

Soru 68: Emevi devleti ne zaman kuruldu ve ne zaman yıkıldı?
Cevap : Hicri 41 yılında kuruldu. Ve 132 yılında yıkıldı.

Soru 69: 1995 yılı Ağustos ayında İngiliz ve Fransız kuvvetleri Çanakkale Boğazını
geçebilmek için karadan ve denizden şiddetli bir saldırı başlattılar. Boğazın
savunma komutanı bir Alman generaldir ve hazırlamış olduğu savunma planı
“bu bir savunma değil intihardır” diyen Osmanlı komutanı tarafından reddedilir.
Bunun üzerine bu planı uygulamayı kabul eden M. Kemal hareket komutanlığına
getirilir ve “size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum” diyerek, yaklaşık
250000 şehit ve 400000 gaziye mal olan Çanakkale savaşını yönetir ve bu
başarısından dolayı Alman Demir Haç ödülü ile ödüllendirilir. Boğazın genel
savunma komutanı olan Alman general ve onun hazırladığı savunma planını
reddeden Osmanlı paşası kimdir?
Cevap : Liman Von Sanders – Fevzi Çakmak

Soru 70: I. Dünya savaşı Almanya’nın dolayısıyla Osmanlı’nın da yenilmesiyle
sonuçlanınca, Osmanlı İmparatorluğu; a-Boğazların denetiminin düşman
devletlere devredilmesi, b-Ordunun dağıtılması, c-Ulaştırma ve
haberleşmenin galip devletlere bırakılması ve Anadolu’nun işgaline zemin
hazırlayan bir anlaşmayı kabul etmek zorunda bırakılır. Bu anlaşmanın tarihi
ve adını söyleyiniz?
Cevap : 30 Ekim 1918, Mondros Mütarekesi

Soru 71: Mondros mütarekesinin akabinde başlayan işgal hareketlerine karşı, halkın
kendi toprağını savunmak ve zilletten kurtulmak maksadıyla tesis ettiği
kurumlar nelerdir?
Cevap : Müdefa-i Hukuk Cemiyetleri ve Kuvayı Milliye

Soru 72: İstanbul ve Anadolu işgal altında iken Osmanlıların genç subayları çeşitli
vesilelerle İstanbul’da bir araya gelerek yurdun kurtarılması hususunda
görüştüler. Kurtuluşun İstanbul’dan başlayacak bir hareketle mümkün
olacağı görüşünde olan M. Kemal, Kazım Kara Bekir tarafından
Anadolu’ya geçmesinin gerekliliği hususunda ikna edilir. Ancak Anadolu’ya
geçişinin belli bir yetki ve görevle olmasını ister. Bu arada 15 Mayıs 1918 de
İzmir Yunanlılar tarafından işgal edilir. Durumun vahameti üzerine padişah
Vahdettin, M. Kemal’i 9. Ordu müfettişi olarak atar ve çok geniş bir bölgeyi
denetleme, buradaki vali ve komutanlara emir verme yetkisi verir. 16 Mayıs
1918 tarihinde Bandırma vapuru ile İngiliz gemilerinin denetiminde İstanbul’dan
Samsun’a hareket eder. Anadolu’da büyün hazırlıkları tamamlanmış olan ilk
büyük kongreye, delegelerin büyük çoğunluğunun karşı çıkmasına rağmen
Kazım Kara Bekir’in büyük gayretleriyle kabul edilir ve yurdun kurtuluşu
konusunda çok önemli kararların alındığı bu kongreye başkan seçilir.
Bu kongre hangi kongredir ve hangi tarihler arasında yapılmıştır.
Cevap : Erzurum kongresi, 23 Temmuz-7 Ağustos 1918

Soru 73: Erzurum kongresi kurtuluş hareketinin başlangıcı sayılabilecek bir
organizedir. Bu kongrede alınan çok önemli kararlar nelerdir?
Cevap : a-Ulusal sınırlarımız içindeki yurt topraklarımızın bir bütün olduğu,
b-Yurdun yabancı işgalcilere karşı savunulacağı,
c-İstanbul hükümetinin yetersizliği ve yeni bir hükümetin kurulması

Soru 74: 11 Eylül 1920 – 01 Ağustos 1922 tarihleri arasında görev yapan I. İstiklal
mahkemeleri kuruluş gayesinin dışında, o dönemde ülkenin çeşitli yerlerinde
oluşturan Hilafet orduları ile mücadele eder ve binlerce müslümanın katli ile
sonuçlanan idam kararları verir. Bu mahkemelerin asıl kuruluş gayeleri nelerdir?
Cevap : Vatana ihanet, asker kaçakları ve buna benzer vakıalara bakmaktır.

Soru 75: 1919 ile 1920 yılları arasında, Anadolu’nun çeşitli yörelerinde halkın Hilafete
ve Şeriata bağlılığını temsil eden ve çok kanlı bir şekilde bastırılan ayaklanmalar
vuku bulur. Toplu intihar hariç katledilen insan sayısı 10000 kişi civarındadır.
Meydana geldiği bölge veya öncülük eden şahısların adıyla anılan bu
ayaklanmalar hangileridir?
Cevap : a- Şeyh Recep İsyanı (Sivas)
b- Şeyh Eşref İsyanı (Gümüşhane-Bayburt)
c- Bozkır İsyanı
d- Yozgat isyanı
e- Konya İsyanı

Soru 76: Son Osmanlı Mebusan Meclisinin, Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan
karaları benimsediğini, direniş ruhunun İstanbul’da bile ne denli güçlendiğini
anlayan galip devletler, 16 Mart 1920 de fiili olarak zaten işgal altında olan
İstanbul’u resmen işgal ederler. Bunun üzerine Osmanlı Mebusan üyeleri,
karakol cemiyeti aracılığı ile Anadolu’ya geçerler. Erzurum ve Sivas kongreleri
delegeleri son Osmanlı Mebusan meclisi üyelerinin katılımı ile I. Türkiye Büyük
Millet Meclisi kurulur. Bu meclis nerede ve ne zaman kurulmuştur?
Cevap : Ankara’da 23 Nisan 1920 de

Soru 77: 28 Nisan 1920 Azerbaycan için 70 sene sürecek kan, göz yaşı ve zulmün
başlangıç tarihidir. Daha da acısı Azerbaycan parlamentosunda yaptığı bir
konuşmasında “Rusların 10. ve 11.orduları gelecek, bizi (Türkiye’yi) işgalden
kurtaracak, aman karşı koymayın” diyen M. Kemal’in elçisine inanarak,
kendilerini işgale gelen Rus ordusunu çiçeklerle ve sevgi gösterileri ile
karşılamalarıdır. Azerbaycan’a giden ve bu elçi kimdir?
Cevap : Halil Paşa

Soru 78: Erzurum kongresinin devam ettiği sıralarda İstanbul hükümeti M. Kemal’in
yakalanıp İstanbul’a getirilmesi için emir verir. Buna rağmen M. Kemal Erzurum,
Sivas ve hatta Ankara’da ilk günlerinde koyu bir hilafet ve saltanat savunucusu
olarak görülür ve bu maksatlarla kongrelerde görevlendirilir. Ancak özel
sohbetlerde çok farklı şeyler söylemektedir. Erzurum kongresinin bittiği gün
Mazhar Müfit’in hatıra defterine yazdıkları, bazı şeyleri çok önceden
planladığının açık delili ve kendisine karşı, İslami kaygılarla açık bir muhalefetin
ortaya çıkmasının en büyük sebeplerinden biridir. M. Kemal o gün hatıra
defterine neler yazmıştır.
Cevap : a-Zaferden sonra hükümet şekli Cumhuriyet olacak, b-Padişah ve hanedan
hakkında zamanı gelince icap eden muamele yapılacak, c-Kadınların örtüsü
kalkacaktır, d-Fes kalkacak ve medeni devletler gibi şapka giyilecektir.

Soru 79: Dünya savaşını başlatan olay nedir?
Cevap : Avusturya-Macaristan imparatorluğu veliahtı Ferdinand’ın katledilmesidir.

Soru 80: İstanbul kaç yılında fethedilmiştir?
Cevap : Miladi 1453 yılında

Soru 81: 1878 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. Fahri olarak cami imamlığı yapardı.
31 Ekim 1919 günü müslüman hanımların başörtüsüne Ermeni ve Fransız
askerleri saldırınca; “Müslüman kadının başörtüsüne uzanan eller kırılmalı
dedi ve silahını ateşledi”. Bu şahıs kim?
Cevap : Sütçü İmam

Soru 82: Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasasından “Dini İslam’dır” ibaresi ne zaman
kaldırılmıştır?
Cevap : 1924 tarihinde

Soru 83: “İmtisali (Cahidu Fillah) oluptur niyetim. Dini İslam’ın Mücerret gayretidir
gayretim.” Bu beyitler hangi Osmanlı padişahına aittir?
Cevap : Fatih Sultan Mehmet

Soru 84: Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde 174 yerde teşkilatlanarak İslami
esaslara göre yönetilen İmparatorluğu ve Hilafet makamını yıkan,
Jön Türkler diye bilinen parti hangisidir?
Cevap : İttihat ve Terakki partisidir.

Soru 85: Fatih Sultan Mehmet’in elinin kesilmesi kararını veren kadının ismi nedir?
Cevap : Sarı Hızır Efendi

Soru 86: Tekkeler İslam kültürü tarihinde tasavvuf düşüncesinin, anlayışının ve
terbiyesinin işlendiği ve yaşandığı yerlerdir. Türbeler İslam büyüklerinin
kabirlerinin üzerine yapılan binalardır. Osmanlı tarihi boyunca buralar
hürmeten ziyaret edilmiş, korunmuş ve sahiplenilmiştir. Halkın kederleri
buralarda dindirilmiş, sıkıntıları giderilmiştir. Bu yerler Cumhuriyet tarihinde
30.11.1925 tarihinde çıkartılan bir kanunla kapatıldı. Bundan Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)’in ashabından İstanbul’da medfun olan ensardan Eyyup
Sultan Hazretlerinin türbesi de nasibini almış ve müslümanların ziyaretine
kapatılmıştır. Eyyup Sultan Hazretlerinin türbesi hangi tarihte tekrar ziyarete
açılmıştır?
Cevap : 1 Ekim 1950

Soru 87: 1362 yılında kurulmuş, 465 sene devam etmiştir. Bazı tarihçilerin kanaatına
göre tarih boyunca zannedildiği gibi başarılı olmuş bir teşkilat değildir.
Padişahın etrafında bir muhafız ve ihtiyat kuvveti olmaktan başka işe
yaramamış, buna mukabil devletin başına her devirde dert açmıştır.
Bu kuruluşun erkan ve ulema meclisinde karar alıp, o gün neşredilen ferman
Sultan Ahmet meydanında halka okunmuş ve böylece 1826 yılında tarihe
karışmıştır. Bu teşkilata Osmanlılar ne ad veriyorlardı?
Cevap : Yeniçeri ocağı

Soru 88: Hilafet makamını Osmanlılara getiren II. Beyazıt’ın oğlu kimdir?
Cevap : Yavuz Sultan Selim

Soru 89: Turancılık (ırkçılık) hülyası uğruna Osmanlıyı I. Dünya savaşına sokup,
İslam aleminin dağılıp sömürgeler haline gelmesine sebep olan Akif’in deyimiyle
3 beyinsiz vardı. Bunlardan birincisi Enver Paşa, ikincisi Talat Paşadır.
Üçüncüsü kimdir?
Cevap : Cemal Paşa

Soru 90: 1492 yılı Amerika kıtaları için iki yönden önemlidir. Birincisi, emperyalist
batı ülkeleri bu kıtayı işgal ederek oraya yerleşmişler ve zenginliklerini Avrupa’ya
taşımışlardır. İkincisi ise, yerli halkın sömürülmesinin yanında katliamlara uğramış
ve köleleştirilmişlerdir. Bugün bu kıtada yerliler ancak kamplarda yaşamaktadırlar.
1492 yılı Yahudiler ve Müslümanlar için de önemlidir. Aynı yıl Yahudiler Osmanlının
korumasına girerek İspanya’nın zulmünden kurtulmuşlardır. Ancak İspanya
müslümanları imdat istemelerine rağmen Osmanlıdan bir yardım görememiş ve küfrün
keskin kılıçlarına teslim olmuşlardır. Bu tarihte Osmanlıyı yöneten padişah kimdir?
Cevap : II. Beyazıt

Soru 91: Anadolu Selçuklularının en büyük hükümdarlarındandır. Gıyaseddin
Keyhüsrev’in oğludur. Babasının hükümdarlığı döneminde Danişment ve
Tokat’a melik tayin edilmiştir. Abisi İzzettin Keykavus’un ölümü ile Selçuklu
tahtına oturmuştur. Konya, Sivas ve Kayseri’nin etrafını Moğol eşkıyalarına
karşılık surlarla çevirmiştir. Bizansın Alaiye kalesini ele geçirip, tersane kurup
gemiler yaparak Karadeniz’i aşıp Kırım’da mücadeleler verdi. 1226 da
Malatya’yı fethetti. 1230 da Celalettin Harzemşah’a karşı bir zafer elde etti.
Kendisine döneminde “Sultanül Azam” (büyük sultan) denilmiştir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu