Sorularla İslamSorularla İslamiyet

Hulefa ve Sahabe

Soru 46: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in halasıdır. Kardeşi Allah’ın aslanı lakabıyla anılan Hz. Hamza,
oğlu Peygamberimiz (s.a.v.)’in yardımcısı Zübeyr İbni Avvam’dır. Uhut savaşında müslümanlara su taşıyan,
Hz. Peygamber (s.a.v.)’i yalnız kalmış görünce su tulumunu fırlatıp savaş alanına atılan, kahramanca
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i savunan, kardeşi Hz. Hamza’nın parçalanmış vücudunun başında
“Vallahi sabredeceğim, bunlar Allah (c.c.) yolunda oldu” diyen sahabe hanım kimdir?
Cevap : Safiyye Binti Abdulmuttalip (r.anha).

Soru 47: Ashabın en güzel simalarından biri idi. Bazı zaman Cebrail (a.s.) Resulü Ekrem (s.a.v.)’in huzuruna onun
suretinde gelirdi. Bu güzel simalı sahabe kimdir?
Cevap : Dıhyetül Kelbi (r.a.) (Dıhye İbni Halife).

Soru 48: Hz. Ömer (r.a.)’in Sad Bin Ebi Vakkas komutasında 8000 müslümanı 60000 kafire karşı gönderdiği ve İran
ordusu komutanı Calinus’la, Rüstem’i öldürerek kazanılan savaş hangisidir?
Cevap : Kadisiye savaşı.

Soru 49: Bizans ordu komutanı olarak, Halit Bin Velit komutasındaki İslam ordusunun karşısına gelip Hz. Halit’le
görüştükten sonra müslüman olup aynı günkü komutanı olduğu orduya karşı savaşıp sadece bir saat müslümanlığı
esnasında gusül, şahadet, iki rekat namaz ve cihadı yerine getirip adını dahi değiştirmeye vakit bulamadan şehit
olan insan kimdir?
Cevap : Cerce (Corci).

Soru 50: Hz. Osman (r.a.)’ın halife seçilmesinde Hz. Ömer (r.a.) işaretiyle oluşan “Şura Heyeti” kimlerden ibaretti?
Cevap : a- Abdurrahman Bin Avf (r.a.), b- Zübeyr Bin Avvam (r.a.), c- Hz. Ali (r.a.), d- Hz. Osman (r.a.),
e- Talha Bin Ubeydullah (r.a.), f- Sad Bin Ebi Vakkas (r.a.), g- İhtilaf olması halinde ise Abdullah Bin Ömer (r.a.).

Soru 51: İki müslüman gurubun ki bunlardan biri Hz. Ali (r.a.) taraftarları diğeri ise Hz. Muaviye (r.a.) taraftarları
arasında yapılan çarpışmanın İslam tarihindeki ismi nedir?
Cevap : Sıffın olayı.

Soru 52: Hz. Hatice (r.a.)’nin erkek kardeşinin oğludur. Kabeyi Muazzama’nın içinde doğmuş olan tek kişidir.
Ancak Mekke fethedildiği gün müslüman olmuştur. Bu geç kalışından dolayı büyük pişmanlık duymuş,
uzun süre ağlamış, Darun Nedve adı verilen tarihi evini satarak geçmişin acı izlerini silmek istemiştir.
Bütün varlığıyla İslam’a yönelmiş, bütün malını Allah (c.c.) yolunda harcamış olan bu sahabe kimdir?
Cevap : Hakim İbni Hazam (r.a.).

Soru 53: Hz. Ali (r.a.)’ın oğlu Hz. Hasan’a iyi muhafaza etmesi gerektiğini söyleyerek sekiz tane tavsiyede bulundu.
Bu tavsiyeler nelerdir.
Cevap : a- Zenginliklerin en büyüğü akıldır, b- Fakirliklerin en büyüğü ahmaklıktır, c- Vahşetin en büyüğü kibirdir,
d- Meziyetlerin en büyüğü güzel ahlaktır, e- Ahmaklarla arkadaş olma, f- Yalancılarla dost olma,
g- Cimrilerle arkadaşlık kurma, h- Dine lakayt olanlarla dostluk kurma.

Soru 54: Hz. Bilal’i özgürlüğüne kim kavuşturdu?
Cevap : Hz. Ebu Bekir (r.a.).

Soru 55: Gördükleri işkencelerden dolayı müslümanlar göç etmek zorunda kalmışlardır. Müslümanların göç ettiği yerlerin
ismini söyleyiniz?
Cevap : Habeşistan ve Medine.

Soru 56: Medine’ye ilk hicret eden sahabe kimdir?
Cevap : Ebu Seleme Bin Abdul Esad (r.a.).

Soru 57: Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i vefatından sonra hangi sahabe yıkadı?
Cevap : Hz. Ali (r.a.).

Soru 58: Habeşistan’a ilk hicret edenler kimdi ve başlarında kim vardı?
Cevap : 16 kişi idiler ve başlarında Hz. Osman (r.a.) vardı.

Soru 59: Hz. Muhammed (s.a.v.)’e peygamberlik gelmeden önce, Ukaz panayırında içlerinde Hz. Muhammed (s.a.v.)’in
ve Hz. Ebu Bekir (r.a.)’ın de bulunduğu bir topluluk içinde yakında bir peygamber geleceğini bildiren şahıs kimdir?
Cevap : Kus Bin Saide.

Soru 60: Müslümanların İslam’ın beşinci halifesi dedikleri Emevi halifesi kimdir?
Cevap : Ömer Bin Abdulaziz (r.a.).

Soru 61: Hz. Ebu Bekir kaç yıl halifelik yaptı?
Cevap : Iki sene, üç ay, sekiz gün.

Soru 62: Mekke fethedildiğinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Kabe’nin anahtarını kime vermişti?
Cevap : Osman Bin Talha (r.a.).

Soru 63: Bedir savaşında oğlu Abdurrahman’ı müşrikler içinde görüp onunla dövüşmek istediğinde
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in izin vermediği sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Ebu Bekir (r.a.).

Soru 64: Medine’de müslümanlara cemaatla ilk defa namazı kim kıldırdı?
Cevap : Musab Bin Umeyr (r.a.).

Soru 65: Kudüs hangi halife zamanında fethedildi?
Cevap : Hz. Ömer (r.a.) zamanında.

Soru 66: Uhut savaşında Rasulüllah (s.a.v.)’in miğferinin demir halkalarının mübarek yüzüne batması üzerine,
dişleriyle halkaları çıkartan, bunu yaparken iki dişi kırılan sahabe kimdir?
Cevap : Ebu Ubeyde Bin Cerrah (r.a.).

Soru 67: Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in amcasının oğludur. Hicretten üç yıl önce müslümanların abluka altında
alındıkları sırada Mekke’de dünyaya geldi. Rasulüllah (s.a.v.)’in terbiyesinde yetişti ve duasını aldı.
Hicretin 27.ci yılında Afrika fütuhatına, 48.ci yılında Hz. Ebu Eyyub El Ensari ile İstanbul seferine katıldı.
Hz. Ali (r.a.) zamanında Basra valiliği yapan bu sahabe kimdir?
Cevap : Abdullah İbni Abbas (r.a.).

Soru 68: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den “Genişliği, gökler ve yer kadar olan cennet” sözünü duyunca bir anda ruhunda
fırtınalar koptu. “Gökler ve yer kadar” diyerek hayal etmeye çalıştı onu. Bedir, çölde bir kum tanesi kadar
küçüktü şimdi. Sevinçle ürperdi. Mademki bunu O müjdeledi, bir an önce oraya kavuşmalıyım, dedi.
Eline bir kaç hurma aldı ve yemeye başladı. Fakat ne garip, yediği her hurma, bir öncekinden daha lezzetsizdi.
Durdu. Yiyecek zamanı varmıydı? Hayır, bu çok uzun bir süre, dedi. Elindeki hurmaları fırlattı. Atını savaş
alanına sürdü. Dövüşüyor ve şu beyitleri söylüyordu: “Cihatta sabırla, Allah’a takva ve salih amel azığıyla koşmak.
Her azık tükenmeye mahkum. İyilik ve takvada yalnız hakikat.”Yolunuz Bedir’e düşerse bir gün, duvarlarla çevrili
bir alan göreceksiniz. Girin kapıdan, yürüyün ince beton yoldan. İşte küçük boş bir havuz, hayır havuz değil,
vardınız onun yanına. Orada yatan 14 kişiden biridir. Sorun nasıl attı hurmaları elinden! Sorun! Kimdir bu sahabe?
Cevap : Umeyr Bin El Humam (r.a.).

Soru 69: Peygamberimiz (s.a.v.) Hakka davet için gittiği Taif’den kederli bir halde Mekke’ye döndüğünde onu kim
himayesine almıştı?
Cevap : Mutim Bin Adiyy.

Soru 70: Henüz müslüman olmamış Ebu Talha’nın evlenme teklifini “Eğer müslüman olursan, işte o benim mehrim olsun,
evlenelim, başka bir şey istemem” sözleriyle cevap veren hanım sahabe kimdir?
Cevap : Rümeysa (r.anha).

Soru 71: Müşrikler her vücudunu parçalayışta ona soruyorlardı: “Muhammed’in senin yerinde olmasını istermisin?”
oda her defasında şu cevabı veriyordu: “Vallahi Muhammed (s.a.v.)’e bir diken batması karşılığında,
ailem ve çocuğumla birlikte rahat olmak istemem” Kimdir bu yüce sahabe?
Cevap : Hubeyb Bin Adiyy (r.a.).

Soru 72: Müslüman olanların 14.cüsüdür. Önce Habeşistan’a sonra Medine’ye hicret etmiştir. Bedir savaşında yararlıklar
göstermiştir. Hicretin 2.ci yılında vefat ettiğinde, Hz. Peygamber (s.a.v.) cenazesi üzerine kapanıp onu öpmüş,
ağlamış ve tabuta konulduğu sırada: “Ey Osman ne mutlu sana! Şimdi devlet saadet senin içindir. Ne dünya sana
bir hülle (elbise) giydirdi, ne de sen dünyaya bir kıymet verdin. ” Buyurmuştur. Eskimiş ehramıyla kefenlenen
bu sahabe kimdir?
Cevap : Osman İbni Mazun (r.a.).

Soru 73: Bir gün bir toplulukta Rasulüllah (s.a.v.) efendimiz sırayla: “Bugün sizden kim oruçlu olarak sabahladı?
Sizden kim bugün bir hastayı sordu? Bugün sizden kim bir cenazede hazır bulundu? Bugün sizden kim bir
yoksulu doyurdu?” sorularını sordu. Sahabeden sadece bir kişi “Ben ya Rasulüllah” diye cevap veriyordu.
Bu sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Ebu Bekir (r.a.).

Soru 74: İsrail oğullarından ve Yusuf (a.s.)’ın soyundandır. Kur’an ile Tevrat arasındaki benzeyişliğe dikkat çekerek
kavmine: “Musa’ya nazil olan Tevrat’ı Allah kelamı kabul edipte Muhammed (s.a.v.)’e nazil olan Kur’an’ı
inkar etmek zulümdür” diyerek müslüman olmuştur. Ahkaf suresinin 10 ayeti sonuna kadar kendisi için nazil
olan bu sahabe kimdir?
Cevap : Abdullah İbni Selam (r.a.).

Soru 75: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Mekke’den Medine’ye hicretini başlangıç olarak alan hicri takvimi kim
başlatmıştır?
Cevap : Hz. Ömer (r.a.).

Soru 76: Mekke fethedildiğinde Kabe’nin anahtarını Rasulüllah (s.a.v.) kime vermiştir?
Cevap : Osman Bin Talha (r.a.)’a.

Soru 77: Hz. Hatice annemizden sonra müslüman olan kadın kimdir?
Cevap : Hz. Abbas’ın hanımı Ümmül Fadl (r.anha).

Soru 78: Tarık Bin Ziyad size neyi hatırlatıyor?
Cevap : Endülüs’ün fethini.

Soru 79: Ölümünde Rahmanı arşı titreyen sahabe kimdir?
Cevap : Saat Bin Muaz (r.a.).

Soru 80: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in seni seviyorum dediği sahabe kimdir?
Cevap : Muaz Bin Cebel (r.a.).

Soru 81: İslam aleyhine şiirler yazarak fitne çıkaran ve sahabe tarafından öldürülen şahıs kimdir?
Cevap : Kab Bin Eşref.

Soru 82: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Mekke’den Medine’ye hicret ederken Ranuna vadisinde konaklamış ve orada ilk
Cuma namazı kılınmıştır. Hutbeyi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) okumuştur. Cumayı kıldıran sahabe kimdir?
Cevap : Esad Bin Zürare (r.a.).

Önceki sayfa 1 2 3Sonraki sayfa
Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı