Hadîs-i

 • Dini Sözlük

  Hadîs-i Zaîf Nedir?

  Sahîh ve hasen olmayan hadîs-i şerîfler. Zaîf hadîsi bildirenlerden birinin hâfızası, adâleti gevşek olur veya îtikâdında (inancında) şübhe bulunur. Zaîf…

 • Dini Sözlük

  Hadîs-i Şâz Nedir?

  Bir kimsenin, bir hadîs âliminden işittim dediği hadîs-i şerîfler. Hadîs-i şâzlar kabûl edilir, fakat sened (vesîka) olamazlar. Âlim denilen kimse…

 • Dini Sözlük

  Hadîs-i Sahîh Nedir?

  Âdil ve hadîs ilmini bilen kimselerden işitilen, müsned-i muttasıl (Resûl-i ekreme kadar, rivâyet edenlerin hepsi tam olup noksan bulunmayan), mütevâtir…

 • Dini Sözlük

  Hadîs-i Nefs Nedir?

  Kalbe gelip de, yapmakla yapmamak arasında tereddüde sebeb olan düşünce. Kalbe gelen düşünce beş derecedir: Birincisi, kalbde durmaz, uzaklaştırılır. Buna…

 • Dini Sözlük

  Hadîs-i Nâsih Nedir?

  Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin, son zamanlarında söyleyip, önceki hükümleri değiştiren hadîs-i şerîfleri.

 • Dini Sözlük

  Hadîs-i Mütevâtir Nedir?

  Bir çok Sahâbînin Peygamber efendimizden ve başka bir çok kimsenin de bunlardan işittiği ve kitâba yazılıncaya kadar, böyle pek çok…

 • Dini Sözlük

  Hadîs-i Müteşâbîh Nedir?

  Te’vîle (açıklamaya, yorumlamaya) muhtâç olan hadîs-i şerîfler.

 • Dini Sözlük

  Hadîs-i Müstefîz (Müstefîd) Nedir?

  Söyleyenleri üçten çok olan hadîs-i şerîfler.

 • Dini Sözlük

  Hadîs-i Müsned-i Münkatı Nedir?

  Sahâbîden başka bir veya birkaç râvîsi (nakledeni) bildirilmeyen hadîs-i şerîfler.

 • Dini Sözlük

  Hadîs-i Müsned-i Muttasıl Nedir?

  Peygamber efendimize kadar râvîlerden (nakledenlerden) hiçbiri noksan olmayan hadîs-i şerîfler.

 • Dini Sözlük

  Hadîs-i Mürsel Nedir?

  Sahâbe-i kirâmın ismi söylenmeyip, Tâbiîn’den (Sahâbeyi görenlerden) birinin, doğruca Resûl-i ekrem buyurdu ki dediği hadîs-i şerîfler.

 • Dini Sözlük

  Hadîs-i Müfterâ Nedir?

  Müseylemet-ül-Kezzâb’ın ve ondan sonra gelen münâfıkların (kalbiyle inanmayıp, sözleriyle inandık diyenlerin), zındıkların (kâfirlerin), müslüman görünen dinsizlerin uydurma sözleri. Ehl-i sünnet…

 • Dini Sözlük

  Hadîs-i Munfasıl Nedir?

  Aradaki râvîlerden (nakledenlerden), birden ziyâdesi (fazlası) unutulmuş olan hadîs-i şerîfler.

 • Dini Sözlük

  Hadîs-i Muhkem Nedir?

  Te’vîle (yoruma, açıklamağa) muhtaç olmayan hadîs-i şerîfler.

 • Dini Sözlük

  Hadîs-i Muddarib Nedir?

  Kitab yazanlara, çeşitli yollardan, birbirine uymayan şekilde bildirilen hadîs-i şerîfler.

 • Dini Sözlük

  Hadîs-i Mu’allak Nedir?

  Baştan bir veya birkaç râvîsi(rivâyet edeni, nakledeni) veya hiçbir râvîsi belli olmayan hadîs-i şerîfler.

 • Dini Sözlük

  Hadîs-i Mevsûl Nedir?

  Sahâbînin (Resûlullah efendimizin arkadaşları); “Resûlullah’tan işittim, böyle buyurdu” diyerek haber verdiği hadîs-i şerîfler. Bunda, Resûl-i ekreme kadar rivâyet edenlerin hiç…

 • Dini Sözlük

  Hadîs-i Mevkûf Nedir?

  Eshâb-ı kirâma kadar râvîleri (nakledenleri) hep bildirilip, sahâbî olan râvînin, Resûl-i ekremden işittim demeyip, böyle buyurmuş dediği hadîs-i şerîfler.

 • Dini Sözlük

  Hadîs-i Mevdû Nedir?

  Bir hadîs imâmının şartlarına uymayan hadîs-i şerîfler. Bir müctehid (âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîflerden hüküm çıkaran âlim), bir hadîsin sahîh…

 • Dini Sözlük

  Hadîs-i Meşhûr Nedir?

  İlk zamanda bir kişi bildirmişken, ikinci asırda şöhret bulan, yâni bir kimsenin Resûl-i ekremden, o kimseden de, çok kimselerin ve…

Başa dön tuşu