İlâhî:

 • Hutbeler

  DÎN-İ MÜBÎN-İ İSLAM

  Bir ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Ey İnsanlar! ‘Şeytana tapmayın. O, sizin apaçık düşmanınızdır. Sadece bana kulluk edin. İşte…

 • Dini Sözlük

  Takdîr-i İlâhî Nedir?

  Allahü teâlânın, olacak hâdiseleri ezelde ilm-i ezelîsi ile bilip tâyin etmesi. (Bkz. Takdîr)

 • Dini Sözlük

  Şühûd-i İlâhî Nedir?

  Bu âlem (mahlûklar âlemi) ile hiçbir münâsebeti olmadan Allahü teâlâyı müşâhede, görme. Sülûkun (tasavvuf yolunun) sonuna varmadıkça ve orada fenâ-i…

 • Dini Sözlük

  Nusret-i İlâhî Nedir?

  Allahü teâlânın yardımı, imdâd-ı ilâhî, ilâhî yardım. Eshâb-ı kirâmdan bâzıları Huneyn gazâsında, askerin çokluğunu görerek, artık biz hiç mağlûb olmayız…

 • Dini Sözlük

  Nûr-ı İlâhî Nedir?

  İlâhî nûr. Allahü teâlânın ihsân ettiği mânevî aydınlık, mânevî ilim. Kur’ân-ı kerîmi anlıyabilmeleri için, Allahü teâlâ, müctehîd denilen âlimlere aklî…

 • Dini Sözlük

  Nazm-ı İlâhî Nedir?

  Allahü taâlâ tarafından yanyana dizilen mübârek sözler, Kur’ân-ı kerîm. Kur’ân-ı kerîm nazm-ı ilâhîdir, Arabçadır. Bu arabî kelimeler, Allahü teâlâ tarafından…

 • Dini Sözlük

  Nazargâh-i İlâhî Nedir?

  Allahü teâlânın nazar ettiği (baktığı) yer. Allah adamlarının kalbleri, Hakk’ın nazargâhıdır. O kalblere girmiş olanlara da, o nazardan nasîb erişir.…

 • Dini Sözlük

  Nâmus-ı İlâhî Nedir?

  İslâm dîni. (Bkz. İslâmiyet)

 • Dini Sözlük

  Murâd-ı İlâhî Nedir?

  Allahü teâlânın murâdı; irâde buyurduğu, emrettiği. Bütün insanlara önce lâzım olan şey, Ehl-i sünnet (Resûlullah ve Eshâbının yolunda olan) âlimlerinin…

 • Dini Sözlük

  Mekr-i İlâhî Nedir?

  Allahü teâlânın mekr (hîle) yapanların mekrini kendilerine çevirmesi, kötülüklerini, kurdukları tuzaklarını bozması, mekrlerine karşılık onları cezâlandırması.

 • Dini Sözlük

  Kurb-i İlâhî Nedir?

  Allahü teâlâya yakın olmak. Allahü teâlâ kurb-i ilâhîyi, fenâdan (Allahü teâlâdan başka her şeyi unuttuktan) sonra evliyâsına ihsân eder. (Abdullah-ı…

 • Dini Sözlük

  Kemend-i Mahbûb-i İlâhî Nedir?

  Allahü teâlânın sevdiklerini kendisine çekmek için gönderdiği sebebler, dert, belâ ve sıkıntılar. Belâ, kemend-i mahbûb-ı ilâhîdir. Âşıkları mahbûba (sevgiliye) döndürüp,…

 • Dini Sözlük

  Kelâm-ı İlâhî Nedir?

  Allahü teâlânın kelâmı. Kur’ân-ı kerîm. Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmi harf ve kelime olarak gönderdi. Bu harfler mahlûktur (yaratılmıştır). Bu harf…

 • Dini Sözlük

  Kâtı-ı Tarîk-ı İlâhî Nedir?

  İnsanların Allahü teâlânın emirlerine ve yasaklarına uymalarına ve rızâsına kavuşmasına mâni olan, hidâyet ve saâdetlerini engelleyen, saptırıcı, yol kesici. İnsanların…

 • Dini Sözlük

  Kânûn-ı İlâhî Nedir?

  1. Allahü teâlânın kullarının dünyâ ve âhirette huzûr ve seâdete (mutluluğa) kavuşmaları için Peygamberleri (aleyhimüsselâm) vâsıtasıyla insanlara bildirdiği emirleri ve…

 • Dini Sözlük

  Huzûr-ı İlâhî Nedir?

  Allahü teâlânın nezdi. Huzûr-ı ilâhîde bulunan meleklere Mukarrebîn denir. (Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî)

 • Dini Sözlük

  Celîs-i İlâhi Nedir?

  Allahü teâlâya yakın kimse, velî. Celîs-i ilâhî olanlarla birlikte bulunanlar, şakî (Cehennemlik) olmaz. (Hadîs-i şerîf-Buhârî, Müslim)

 • Dini Sözlük

  Aşk-ı İlâhî: Nedir?

  Allahü teâlâyı çok sevme hâli. Aşk-ı ilâhînin alâmeti, Allahü teâlânın emirlerine çok uymaktır. (İmâm-ı Rabbânî)

Başa dön tuşu