Ehl-i

 • Dini Sözlük

  Ehl-i Beyt Nedir?

  Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın bütün âile fertleri. Mübârek zevceleri, çocukları, kızı hazret-i Fâtıma ile hazret-i Ali ve bunların mübârek evlâdları…

 • Dini Sözlük

  Ehl-i Zimmet Nedir?

  Cizye (vergi) vermek şartıyla İslâm devleti içerisinde yaşayan gayr-i müslim vatandaş. Zımmî. Ehl-i zimmeti sevmemek ve düşman bilmek lâzım ise…

 • Dini Sözlük

  Ehl-i Vukûf Nedir?

  Bir mes’ele hakkında ihtisâs ve bilgi sâhibi olan, bilirkişi. Bir san’at sâhibine bir şey târif ederek iş yaptırmak olan istisnâ…

 • Dini Sözlük

  Ehl-i Tertîb Nedir?

  Vitirle berâber en çok beş vakit namazı kazâya kalmış kimse. (Bkz. Sâhib-i Tertîb)

 • Dini Sözlük

  Ehl-i Tarîk Nedir?

  Tasavvuf yollarından birine girmiş olan.

 • Dini Sözlük

  Ehl-i Sünnet Îtikâdı Nedir?

  Peygamber efendimizin veEshâb-ı kirâmın (arkadaşlarının) ve onların yolunda bulunan İslâm âlimlerinin bildirdikleri doğru îtikâd, inanış. Ehl-i sünnet îtikâdında olmayan din…

 • Dini Sözlük

  Ehl-i Sünnet Âlimleri Nedir?

  İnanılması lâzım olan din bilgilerini Eshâb-ı kirâmdan (Peygamber efendimizin arkadaşlarından) doğru olarak öğrenip, kitablara yazan ve Ehl-i sünnet îtikâdında olan…

 • Dini Sözlük

  Ehl-i Sünnet Nedir?

  Îtikâdda (inanılacak şeylerde) ve yapılacak işlerde Peygamber efendimizin ve O’nun Eshâbının (arkadaşlarının) ve sonra gelen müctehid İslâm âlimlerinin yolunda bulunan…

 • Dini Sözlük

  Ehl-i Suffa Nedir?

  Medîne-i münevverede, akrabâları ve evleri bulunmayan, Peygamber efendimizin mescidinin suffa denilen ve üzeri hurma dallarıyla örtülü bölümünde kalan eshâb-ı kirâm.…

 • Dini Sözlük

  Ehl-i Salîb Nedir?

  Haç sâhipleri. Târihte papalığın teşvikiyle müslümanlara karşı birleşerek seferler tertipleyen, milyonlarca insanın canına kıyan, devletlerin yıkılmasına sebeb olan hıristiyan milletler…

 • Dini Sözlük

  Ehl-i Rivâyet Nedir?

  Dînî kaynaklardan hüküm çıkarırken Hicâz âlimlerinin yoluna tâbi olanlar. Bunlara; ehl-i hadîs, ehl-i eser de denir. Ehl-i rivâyet, Medîne-i münevvere…

 • Dini Sözlük

  Ehl-i Rey Nedir?

  İçtihadda, dînî hükümleri bildirmede İmâm-ı A’zam ve Irâk âlimlerinin yoluna tâbi olanlar. Bunlara ehl-i kıyâs, eshâb-ı re’y de denir. Bir…

 • Dini Sözlük

  Ehl-i Kitâb Nedir?

  Hazret-i Îsâ veya Mûsâ aleyhimesselâmdan birine ve bunlara gönderilen kitâblara inanan kâfirler, yahûdîler ve hıristiyanlar. Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde meâlen…

 • Dini Sözlük

  Ehl-i Kıble Nedir?

  Kâbeyi kıble edinenler, müslümanım diyenler. İş ve sözünde açıkça küfür görülmeyen dalâlet (sapık) fırkalarında olanlar. Cehennem’e girecekleri bildirilmiş olan yetmişiki…

 • Dini Sözlük

  Ehl-i Keşf Nedir?

  His ve akılla anlaşılamayan şeylerin, kalbine doğduğu velî zâtlar. (Bkz. Keşf) Müctehidlerin (dinde söz sâhibi âlimlerin) ve onların mezheblerinde bulunanların…

 • Dini Sözlük

  Ehl-i İslâm Nedir?

  Müslümanlar. Peygamber efendimizin bildirdiklerinin hepsini beğenen, kalbiyle inanıp, diliyle söyleyen müslüman. (Bkz. Müsliman)

 • Dini Sözlük

  Ehl-i Hevâ Nedir?

  1. Nefsine uyan, nefsinin arzu ve istekleri peşinde koşan. (Bkz. Hevâ) 2. Bid’at (dinde olmayan inanış ve işler) sâhibi. Ehl-i…

 • Dini Sözlük

  Ehl-i Hâl Nedir?

  Hâl sâhibi. Mânevî zevklere kavuşmuş kişi. (Bkz. Ehlullah)

 • Dini Sözlük

  Ehl-i Hak Nedir?

  Doğru yolda olanlar. (Bkz. Ehl-i Sünnet)

 • Dini Sözlük

  Ehl-i Gaflet Nedir?

  Dünyâya dalıp, âhireti unutanlar. Kastedip halkın özüne Toprak doldurup gözüne Ehl-i gafletin yüzüne Gülen dünyâ değil misin? (Azîz Mahmûd Hüdâî)

Başa dön tuşu