Islamiyet.gen.tr Bir Hadis >  Nesâi, Tahâret 5, (1, 10)."; $soz2="Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: 'Resülullah aleyhissalâtu vesselam buyurdular ki: 'Ümmetim, Kıyamet günü çağırıldıkları vakit abdestin izi olarak (nurdan) bir parlaklıkları olduğu halde gelirler. Öyleyse kimin imkanı varsa parlaklığını artırsın."; $soz3="Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: 'Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular: 'Abdesti olmayanın namazı yoktur. Üzerine Allah'ın ismini zikretmeyen kimsenin abdesti de abdest değildir. Ebu Dâvud, Tahâret 48,(101)."; $soz4="Ümmü'd-Derdâ radıyallahu anha anlatıyor: 'Ebu'd-derda radıyallahu anh'ı işittim. Demişti ki: 'Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ı işittim, şöyle buyurdu: 'Müşrik olarak ölenle, bir müslümanı haksız yere öldüren hariç, Allah bütün günahları affedebilir. Ebu Davud, Fiten 6, (4270)."; $soz5="Cündeb radıyallahu anh anlatıyor: 'Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: 'Bir adam: 'Vallahi Allah falancayı mağfiret etmiyecek!' diye kesip attı. Allah Teâla Hazretleri de: 'Falancaya mağfiret etmiyeceğim hususunda yemin eden de kim? Ben ona mağfiret ettim, senin amelini de iptal ettim!' buyurdu. Müslim, Birr 137, (2621)."; $soz6="Ebu Sa'îdi'l-Hudri radıyallahu anh anlatıyor: 'Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: 'Kim Allah Teâla hazretlerinin rızası için bir derece tevazu izhar eder (alçak gönüllü) olursa, Allah, onu bu sebeple, bir derece yükseltir. Kim de Allah'a bir derece kibirde bulunursa, Allah da onu bu sebeple bir derece alçaltır, böylece onu esfel-i safilîne (aşağıların aşağısına) atar."; $soz7="Abdullah İbnu Mes'ud (radıyallâhu anh)'dan yapılan rivayette, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)şöyle buyurmuştur: 'Allah yedi semayı yarattı. Her birinin kalınlığı beş yüz yıl yürüme mesafesidir.Derim ki: 'Tirmizî'nin Câmi'inde yer alan Katâde hadisi, bazı takdim ve te'hirler, ziyâde ve noksanlarla Hasan Basri an Ebî Hüreyre tarikinden merfu olarak gelmiştir. Allahu a'lem."; $soz8="Hz. Ebu Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: 'Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki.: 'Güneş ve Ay kıyamet günü sarılırlar.' Buhâî, Bed'ül-Halk 4."; $soz9="Ubey İbnu Ka'b radıyallahu anh anlatıyor: 'Bir adama Kur'an öğretmiştim. Bana bir yay hediye etti. Bunu Resulullah aleyhissalatu vesselam'a haber verdim: 'Eğer onu alırsan, ateşten bir yay almış olursun' buyurdular. Ben de geri iade ettim."; $soz10="Hz. Cabir İbnu Abdillah radıyallahu anhüma anlatıyor: 'Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: 'Tarttığınız zaman tartınızı ağır yapın."; $soz11="Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: 'Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: 'Mirac gecesi, bir kavme uğradım ki, karınları evler gibi iri idi. Bu karınların içi yılanlarla dolu idi ve yılanlar dışardan gözüküyorlardı. Ben: 'Ey Cibril bunlar kimlerdir?'diye sordum. 'Bunlar faiz yiyenler!' dedi."; $soz12="Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: 'Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: 'Çok gülmeyin, çünkü çok gülmek kalbi öldürür.'"; $soz13="Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: 'Resülullah aleyhisalâtu vesselam buyurdular ki: 'Sizden biri kardeşiyle dövüşünce yüze vurmaktan sakınsın.' Buhari, Itk 20; Müslim, Birr, 112, (2612)."; $soz14="Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: 'Resülullah aleyhissalatu vesselâm şu duayı çok yapardı'Ey kalbleri çeviren Allahım! Kalbimi dinin üzerine sâbit kıl!' Ben (bir gün kendisine):'Ey Allah'ın resûlü! Biz sana ve senin getirdiklerine inandık. Sen bizim hakkımızda korkuyor musun?' dedim. Bana şöyle cevap verdi: 'Evet! Kalpler, Rahmân'ın iki parmağı arasındadır. Onları istediği gibi çevirir.' Tirmizi, Kader 7, (2141)."; $soz15="Hz. Cabir radıyallahu anh anlatıyor: 'Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:'Beni gören veya beni göreni gören bir müslümana ateş değmeyecektir.' Tirmizi, Menakıb (3857)."; $soz16="Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: 'Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: 'Cebrail aleyhisselâm yanıma gelerek elimden tuttu ve bana ümmetimin gireceği cennet kapısını gösterdi.' Hz. Ebu Bekr atılıp: 'Ey Allah'ın Resulü! Ben o sırada seninle olmayı ne kadar isterdim, ta ki ona ben de bakayım!' dedi. Aleyhissalatu vesselam:'Ey Ebu Bekr, ümmetimden cennete ilk girecek kimse olman sana yetmez mi!' karşılığında bulundular.' Ebu Davud, Sünnet 9, (4652)."; $soz17="İmrân İbnu Huzeyfe (rahimehullah) anlatıyor: 'Meymüne (radıyallâhu anha) fazlaca borca giriyordu. Ailesi bu meselede müdâhale edip ayıpladılar. Şu cevabı verdi: 'Borcu bırakmayacağım. Ben dostum ve can yoldaşım aleyhissalâtu vesselâm'ı şöyle söylerken dinledim: 'Bir borçla borçlanan bir kimsenin ödeme niyetinde olduğunu Allah bilince, onun borcunu Allah mutlaka dünyada iken öder.' Nesâi, Büyü 99, (7, 315); İbnu Mâce, Sadakât 10, (2408)."; $soz18="Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: 'Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: 'Cennette yüz derece vardır. Her iki derece arasında yüz yıl(lık yürüme mesafesi) vardır.' Tirmizi, Cennet 4, (2531)."; $soz19="Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: 'Cennette hiçbir ağaç yoktur ki gövdesi, altından olmasın.' Tirmizi, Cennet 1, (2527)."; $soz20="Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: 'Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: 'Müşriklere karşı mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad edin.' Ebu Dâvud, Cihâd 18, 2504); Nesâî,Cihâd 1, (6, 7)."; $soz21="Ka'b İbnu İyâz (radıyallahu anh) anlatıyor; 'Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ı şöyle derken işittim: 'Her ümmet için bir fitne vardır, benim ümmetimin fitnesi de maldır.' Tirmizî, Zühd 26, (2337)."; $soz22="Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: 'Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: 'Kul Rabbine en ziyade secdede iken yakın olur, öyle ise (secdede) duayı çok yapın.' Müslim, Salât 215, (482); Ebû Dâvud, Salât 152, (875)."; $soz23="Hz. İbnu Mes'ud (radıyallâhu anh) anlatıyor: 'Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) duayı üç kere yapmaktan, istiğfarı üç kere yapmaktan hoşlanırdı.' Ebû Dâvud, Salât 361, (1524)."; $soz24="Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: 'Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: 'Eğer âdemoğlunun iki vadi dolusu malı olsaydı bir üçüncüsünü isterdi. Onun nefsini ancak toprak doldurur. Allah tevbe edenlerin tevbesini kabul eder."; $soz25="Ümmü Seleme (radıyallahu anhâ) anlatıyor: 'Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: 'Hangi kadın, kocası kendisinden razı olarak vefat ederse, cennete girer."; $soz26="Hz. Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: 'Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: 'Şayet ben bir insanın başka bir insana secde etmesini emredecek olsaydım, kadına, kocasına secde etmesini emrederdim.' Tirmizi, Rada' 10, (1159)."; $soz27="Hz. Ebu Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: 'Resûlulah (aleyhîssalâtu vesselâm) buyurdular ki: 'Hasedden kaçının. Çünkü o, ateşin odunu -râvi dedi ki: Veya kuru otu- yiyip tükettiği gibi, bütün hayırları yer tüketir.' Ebu Dâvud, Edeb 52, (4903)."; $soz28="Abdestli yatanın ruhu Arşa yükselir ve gördüğü rüyalar doğru olur. Abdestsiz yatanın ruhu yükselmez, gördüğü rüyalar, karışık olur, doğru çıkmaz. İ.Gazali"; $soz29="Yine Hz. Ali radıyallahu anh anlatıyor: 'Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: 'Kim, benden sonra öldürülmüş olan bir sünnetimi ihya ederse beni seviyor demektir. Beni seven de benimle beraberdir.' Rezin tahric etmiştir."; $soz30="Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: 'Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: 'Kadınlara hayırhah olun, zira kadın bir eyeği kemiğinden yaratılmıştır. Eyeği kemiğinin en eğri yeri yukarı kısmıdır. Onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın. Kendi haline bırakırsan eğri halde kalır. Öyleyse kadınlara hayarhah olun.' Buhari, Nikah 79, Enbiya 1, Edeb 31, 85, Rikak 23; Müslim, Rada 65, (1468); Tirmizi, Talak 12, (1188)."; $soz31="Abdestli yatan, gece ibâdet eden ve gündüz oruç tutan kimse gibi sevab kazanır.Hakim"; $sozi="soz$i";$soziy=$$sozi; echo"$soziy"; ?>